11. Lähipiiriliiketoimet

Konsernin lähipiiriin kuuluvat emoyhtiö Fingrid Oyj, tytäryhtiöt Finextra Oy ja Fingrid Datahub Oy sekä näiden lisäksi osakkuusyritykset Nord Pool AS ja eSett Oy, yhtiön tilinpäätöksen luvussa 3.5 mainitut omistajayhteisöt sekä ylin johto lähipiireineen. Ylin johto koostuu hallituksesta, toimitusjohtajasta ja johtoryhmästä. Muina lähipiirin tapahtumina on käsitelty Suomen valtion yli 50 prosenttisesti omistavien yhteisöjen kanssa tehdyt liiketoimet. Yhtiön lähipiiriliiketoimet on selostettu tilinpäätöksen luvussa 4.1.
  
Lähipiiriliiketoimia koskevassa päätöksenteossa yhtiö huolehtii mahdollisten eturistiriitojen huomioon ottamisesta, eikä mahdollinen lähipiiriin kuuluva tai lähipiiriin kuuluvan edustaja osallistu päätöksentekoon lähipiiriliiketoimesta. Liiketoimet lähipiirin kanssa tapahtuvat käyvin markkinahinnoin. Yhtiö pitää luetteloa sen lähipiiriin kuuluvista osapuolista.