4. Hallitus

Fingridin yhtiökokous valitsee vuosittain hallituksen. Hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaisesti viisi (5) varsinaista jäsentä. Yhtiön B-sarjan osakkeenomistajat ovat oikeutettuja valitsemaan yhden (1) hallituksen jäsenen päättämällä asiasta omistamiensa B-sarjan osakkeiden lukumäärän mukaisella yksinkertaisella enemmistöllä. Hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka on hallituksen jäsen jossakin sähkön tai maakaasun tuotantoa tai myyntiä harjoittavassa yhtiössä tai tällaista yritystä edustavassa toimielimessä. Yhtiökokous valitsee yhden hallituksen jäsenen hallituksen puheenjohtajaksi ja yhden jäsenen hallituksen varapuheenjohtajaksi. Hallituksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet hallituksen jäsenistä, joista yksi on hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä laskettuna läsnä olevista hallituksen jäsenistä. Uudet hallituksen jäsenet perehdytetään yhtiön toimintaan. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

4.1 Hallituksen tehtävät

Fingridin hallituksen tehtävät ja vastuut määräytyvät osakeyhtiölain ja muun soveltuvan lainsäädännön sekä yhtiöjärjestyksen perusteella. Hallituksen yleisenä tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus varmistaa, että yhtiö noudattaa asiaankuuluvia sääntöjä ja säädöksiä, yhtiön yhtiöjärjestystä sekä yhtiökokouksen antamia ohjeita. Hallituksen keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet on lisäksi määritelty hallituksen työjärjestyksessä, jonka mukaan hallitus:

 • päättää yhtiön strategisista linjauksista;
 • hyväksyy strategian pohjalta vuosittaisen toimintasuunnitelman ja budjetin sekä valvoo sen toteuttamista;
 • hyväksyy Fingridin johtamisen periaatteet ja muut hallitustasolla määriteltävät liiketoimintaperiaatteet;
 • vahvistaa yhtiön toiminnassa noudatettavat arvot;
 • hyväksyy hankintojen ja investointien kokonaismäärän ja sen jakautumisen eri osa-alueille sekä päättää erikseen budjetoiduista yli 10 miljoonan euron hankinnoista ja investoinneista ja yli 2 miljoonan euron budjetin ulkopuolisista hankinnoista, investoinneista ja myynneistä;
 • käsittelee ja hyväksyy tilinpäätökset, osavuosikatsaukset ja näitä koskevat pörssitiedotteet sekä toimintakertomuksen ja johdon katsaukset;
 • käy vuosittain läpi yhtiön toimintaan liittyvät riskit ja niiden hallinnan;
 • päättää yhtiön sisäisen tarkastuksen toimintamallista sekä käsittelee sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman ja tarkastusraportit;
 • nimittää ja vapauttaa tehtävästään yhtiön toimitusjohtajan;
 • hyväksyy yhtiön perusorganisaation ja johtoryhmän kokoonpanon;
 • päättää palkitsemisjärjestelmän periaatteista ja toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkkaetuuksista;
 • pitää vähintään kerran vuodessa osan kokousta ilman toimivan johdon läsnäoloa;
 • pitää vähintään kerran vuodessa osan kokousta tilintarkastajan kanssa ilman toimivan johdon läsnäoloa;
 • arvioi kerran vuodessa toimintaansa;
 • valitsee keskuudestaan tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet;
 • nimeää neuvoa antavan neuvottelukunnan, jonka tehtävänä on toimia hallituksen ja yhtiön johdon yhdyssiteenä sähkön kuluttajiin ja muihin sidosryhmiin. Neuvottelukuntaan kuuluu 10 - 14 jäsentä, jotka edustavat sähkön tuottajia, siirtäjiä, myyjiä, käyttäjiä ja muita sähkömarkkinatoimijoita. Toimikausi on kolme (3) kalenterivuotta. Hallitus vahvistaa neuvottelukunnan ohjesäännön; sekä
 • käsittelee muut asiat, jotka hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja on esittänyt otettavaksi esityslistalle.

4.2 Hallitus vuonna 2016

Hallituksessa olivat edustettuina varsinaiseen yhtiökokoukseen 6.4.2016 asti Helena Walldén (pj.), Juha Majanen (varapj.), Juhani Järvi, Sanna Syri ja Esko Torsti. Varsinaisessa yhtiökokouksessa hallituksen jäseniksi valittiin Juhani Järvi (pj.), Juha Majanen (varapj.), Anu Hämäläinen, Sanna Syri ja Esko Torsti.

Hallituksen jäsenistä Juhani Järvi, Anu Hämäläinen ja Sanna Syri ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, muut jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Yhtiön toimitusjohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja sekä lakiasiainjohtaja, joka on hallituksen sihteeri, osallistuvat hallituksen kokouksiin. Hallituksen jäsenet eivät omista osakkeita yhtiössä.

Vuoden aikana hallitus kokoontui 8 kertaa ja hyväksyi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2015 sekä päätti muun muassa Fingridin strategiasta 2017–2021, vuoden 2017 budjetista ja toimintasuunnitelmasta, kantaverkkohinnoittelusta vuodelle 2017, noin 120 MEUR investoinneista kantaverkkoon, riskien- ja jatkuvuudenhallinnan periaatteista sekä kaikista olennaisista yhtiön vaikuttavista periaatteista. Lisäksi hallitus teki periaatepäätöksen Ruotsin ja Suomen välisestä kolmannesta yhdysjohdosta. Hallitus käsitteli kokouksissaan valiokunnissa esillä olleet asiat.

4.3 Hallituksen monimuotoisuus

Hallituksen monimuotoisuus tukee yhtiön liiketoiminnalleen asettamien tavoitteiden saavuttamista ja niiden kehittämistä.  Yhtiön tavoitteena on, että hallituksen jäsenillä on riittävä ja toisiaan täydentävä kokemus ja osaaminen yhtiön liiketoiminnan sekä yhteiskunnallisen roolinsa kannalta tärkeimmiltä osa-alueilta. Lisäksi yhtiön tavoitteena on, että hallituksen monimuotoisuutta arvioidaan ikä- ja sukupuolijakauma huomioon ottaen ja noudattaen sukupuolten välisessä jakaumassa valtion omistajaohjauksen kulloinkin asettamia tasa-arvotavoitteita. Hallituksen kokoonpanoa koskeva ehdotus valmistellaan yhtiön merkittävien osakkeenomistajien toimesta.
Fingridin hallituksen jäsenillä on monipuolista ja kansainvälistä liikkeenjohdon asiantuntemusta. Hallituksessa on edustettuna erityisasiantuntemusta ja kokemusta teollisuudesta ja energiataloudesta, rahoituksesta ja laskentatoimesta sekä valtionhallinnosta. Hallituksen jäsenistä naisia on 40 prosenttia ja miehiä 60 prosenttia. Hallituksen jäsenten ikäjakauma vaihtelee 46 ikävuodesta 65 ikävuoteen.
 

Fingridin hallitus 31.12.2016

         

Nimi

Syntymä-
vuosi

Koulutus

Päätoimi ja
riippumattomuus

Läsnäolo
hallituksen kokouksissa

Läsnäolo
valiokuntakokouksissa

Puheenjohtaja
Juhani Järvi

1952 KTM Hallitustyö, riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista 8/8

Tarkastusvaliokunta 5/5
Palkitsemisvaliokunta 3/4 (jäsen 6.4.2016 alkaen)

Varapuh.joht.
Juha Majanen
1969 OTK Valtiovarainministeriö, finanssipolitiikan yksikön päällikkö, riippumaton yhtiöstä, ei-riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista 8/8 Tarkastusvaliokunta 5/5
Anu Hämäläinen (6.4.16 alkaen) 1965 KTM Wärtsilä Oyj Abp, rahoitusjohtaja, riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista 7/8

Palkitsemisvaliokunta 3/4
(jäsen 6.4.2016 alkaen)

Sanna Syri

1970 TkT

Aalto-yliopisto, professori, riippumaton yhtiöstä, riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista

8/8

Palkitsemisvaliokunta
4/4

Esko Torsti 1964 VTL Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, johtaja, riippumaton yhtiöstä ja ei-riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista 8/8

Tarkastusvaliokunta 4/5
(jäsen 6.4.2016 alkaen
Palkitsemisvaliokunta 1/4
(jäsen 6.4.2016 saakka)

Helena Walldén (6.4.16 saakka) 1953 DI Hallitustyö, riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista 1/8

Tarkastusvaliokunta 1/5
(jäsen 6.4.2016 saakka)
Palkitsemisvaliokunta 1/4
(jäsen 6.4.2016 saakka)