5. Hallituksen valiokunnat

Hallituksella on kaksi (2) valiokuntaa: tarkastusvaliokunta ja palkitsemisvaliokunta. Hallitus hyväksyy valiokuntien työjärjestykset, jotka päivitetään säännöllisesti. Hallitus nimeää jäsenistään valiokuntien jäsenet. Kuhunkin valiokuntaan kuuluu vähintään kolme (3) jäsentä. Valiokuntien jäsenten nimeämisessä noudatetaan Hallinnointikoodin mukaisia vaatimuksia.

Hallituksen nimeämät valiokunnat arvioivat toimintaansa kerran vuodessa.

5.1 Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta on hallituksen nimeämä ja hallitusta avustava valiokunta. Hallitus on määritellyt tarkastusvaliokunnan tehtävät valiokunnan työjärjestyksessä Hallinnointikoodin suosituksen 16 mukaisesti, joiden tehtävien lisäksi tarkastusvaliokunnan tulee arvioida tilintarkastajan ja sisäisen tarkastajan tarkastussuunnitelmia, käsitellä tilintarkastajan ja sisäisen tarkastuksen tarkastusraportit, valvoa lakien (ml. EU:n tilintarkastusasetuksen asettamat vaatimukset) ja hallituksen asettamien hallintoperiaatteiden noudattamista ja taloudellista raportointiprosessia sekä valmistella tilintarkastajan valintaa koskeva prosessi. 

Tarkastusvaliokunnan jäsenet olivat Esko Torsti (pj. 6.4.2016 alkaen), Juha Majanen, Juhani Järvi ja Helena Walldén (pj ja jäsen 6.4.2016 saakka). Valiokunta kokoontui vuoden 2016 aikana 5 kertaa. Toimitusjohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja sekä lakiasiainjohtaja ovat osallistuneet valiokunnan kokouksiin. Tarkastusvaliokunta käsitteli kokouksissaan muun muassa osavuosikatsausluonnokset, tilintarkastajan raportit, sisäisen tarkastuksen raportit kunnonhallinnan tarkastuksesta, asiakassopimusten ja -tiedonhallinnan tarkastuksesta ja rahoitustoiminnan tarkastuksesta, riskien- ja jatkuvuudenhallinnan periaatteet sekä yritystalouden ja rahoitustoiminnan periaatteet ja selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Lisäksi valiokunta valmisteli hallituksen päätösasioita koskien yhtiön taloudellista raportointia.

5.2 Palkitsemisvaliokunta

Palkitsemisvaliokunta on hallituksen nimeämä ja hallitusta avustava valiokunta. Hallitus on määritellyt palkitsemisvaliokunnan tehtävät valiokunnan työjärjestyksessä Hallinnointikoodin suosituksen 17 mukaisesti. Palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on siten mm. valmistella hallitukselle johdon ja muun henkilökunnan palkitsemisjärjestelmän periaatteet. Lisäksi valiokunta valmistelee hallitukselle hyväksyttyjen periaatteiden pohjalta esityksen toimitusjohtajan sekä muiden johtoryhmän jäsenten palkkaetuuksista. Valiokunnan tehtäviin kuuluu lisäksi toimitusjohtajan ja yhtiön johtoryhmään kuuluvien henkilöiden nimitysasioiden valmistelu ja seuraajasuunnittelu.

Palkitsemisvaliokunnan jäsenet olivat 6.4.2016 saakka Helena Walldén (pj.), Sanna Syri ja Esko Torsti sekä 6.4.2016 alkaen Juhani Järvi (pj.), Anu Hämäläinen ja Sanna Syri. Palkitsemisvaliokunta kokoontui vuoden 2016 aikana 4 kertaa. Toimitusjohtaja ja henkilöstö- ja viestintäjohtaja ovat osallistuneet valiokunnan kokouksiin. Kokouksissa käsiteltiin henkilöstön sekä johtoryhmän ja toimitusjohtajan palkitsemisjärjestelmiä sekä johdon seuraajasuunnittelua ja sijaisjärjestelyitä.