Palkka- ja palkkioselvitys

13. Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista. Fingridin hallitus päättää toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkat, kunkin vuoden palkitsemisjärjestelmät sekä henkilöstön palkitsemisen periaatteet.

14. Palkitsemisen keskeiset periaatteet Fingridissä

14.1 Hallituksen jäsenten palkkiot ja muut etuudet

Kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan kiinteä vuosipalkkio ja kokouspalkkio. Kokouspalkkio maksetaan myös valiokunnan kokouksista. Hallituksen jäsenillä ei ole käytössä osake- tai osakeperusteista palkitsemisjärjestelmää tai lisäeläkejärjestelmiä. Fingrid ei myöskään maksa hallituksen palkkioista eläkemaksuja.

14.2 Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot on määritelty erillisessä toimitusjohtajasopimuksessa, joka on
hallituksen hyväksymä. Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläkekarttuma määräytyvät yleisen työeläkelainsäädännön mukaan.

Toimitusjohtajan kokonaispalkkaus muodostui vuonna 2016 kiinteästä kokonaispalkasta, yksivuotisesta bonusohjelmasta (enimmäismäärä 25 prosenttia ansaintavuoden vuosipalkasta) ja kolmevuotisesta pitkän tähtäimen kannustinohjelmasta (enimmäismäärä 35 prosenttia ansaintavuoden vuosipalkasta). Toimitusjohtajalla ei ole käytössä yhtiön puolesta osake- tai osakeperusteista palkitsemisjärjestelmää tai lisäeläkejärjestelmiä.

Toimitusjohtajan yksivuotisessa bonusohjelmassa mitattiin vuonna 2016 kustannustehokkuutta, asiakastyytyväisyyttä, työyhteisön toimivuutta ja johtamista. Lisäksi mitattiin yhden strategisen hankkeen, rajasiirtoyhteyksien luotettavuutta. Pitkän tähtäimen kannustinohjelman mittareina ovat käyttövarmuus, sähkömarkkinoiden toiminta ja omistaja-arvo. Yhteiskuntavastuu otetaan huomioon sekä yksivuotisessa että pitkän tähtäimen kannustinohjelmassa.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on molemminpuolisesti 6 kuukautta. Mikäli yhtiö irtisanoo toimitusjohtajan, maksetaan irtisanomisajan palkan lisäksi yhdeksän kuukauden kiinteää palkkaa vastaava rahasumma.

14.3 Yhtiön johdon palkitsemisjärjestelmä

Johtoryhmän jäsenten kokonaispalkkaus muodostuu kiinteästä kokonaispalkasta, yksivuotisesta bonusohjelmasta ja kolmevuotisesta pitkän tähtäimen kannustinohjelmasta. Yksivuotisen bonusohjelman enimmäismäärä on 20 prosenttia ansaintavuoden vuosipalkasta. Pitkän tähtäimen kannustinohjelman vuosittainen enimmäismäärä on 25 prosenttia ansaintavuoden vuosipalkasta.

Johdon yksivuotisessa bonusohjelmassa mitattiin vuonna 2016 kustannustehokkuutta, asiakastyytyväisyyttä, työyhteisön toimivuutta ja johtamista. Lisäksi mitattiin johtoryhmän jäsenten oman vastuualueen keskeisten tavoitteiden saavuttamista. Pitkän tähtäimen kannustinohjelman mittareina ovat käyttövarmuus, sähkömarkkinoiden toiminta ja omistaja-arvo. Yhteiskuntavastuu otetaan huomioon sekä yksivuotisessa että pitkän tähtäimen kannustinohjelmassa.

Fingridin johtoryhmän jäsenillä ei ole käytössä yhtiön puolesta osake- tai osakeperusteista palkitsemisjärjestelmää tai lisäeläkejärjestelmiä.

14.4 Henkilöstön palkitseminen

Henkilöstön palkkaus määräytyy työtehtävän sisällön, pätevyyden, kokemuksen ja tuloksien mukaisesta peruspalkasta, strategian tehokasta toimeenpanoa ohjaavasta vuosittaisesta laatupalkkiosta sekä henkilökohtaisen suorituksen johtamista tukevista kannustepalkkioista. Palkitsemista täydentävät yhtiön järjestämät muut edut ja työaikajoustot. Laatupalkkioiden perustana olevia tuloksia mitataan vuosittain määriteltävillä yhtiö- ja toimintotason mittareilla. Kannustepalkkioita maksetaan hyvistä työsuorituksista osana henkilökohtaisen suorituksen päivittäisjohtamista.

15. Palkitsemisraportti

15.1 Hallitus

Varsinainen yhtiökokous vahvisti 6.4.2016 seuraavat kuukausipalkkiot hallituksen jäsenille:

• hallituksen puheenjohtaja 2 400 euroa
• hallituksen varapuheenjohtaja 1 300 euroa
• hallituksen jäsenet 1 000 euroa.

Lisäksi päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan 600 euroa kokouspalkkiota jokaisesta hallituksen sekä valiokunnan kokouksesta, johon jäsen on osallistunut. Vuonna 2016 hallitus kokoontui 8 kertaa, tarkastusvaliokunta 5 kertaa ja palkitsemisvaliokunta 4 kertaa.

Hallitukselle maksetut kokonaispalkkiot vuonna 2016:

 

    Hallituksessa
vuonna 2016
Palkkiot
    yhteensä 2016*   
Hallituksessa
vuonna 2015
Palkkiot yhteensä
vuonna 2015*
  Puheenjohtaja Helena Walldén 1.1. – 6.4. 11 143 1.1. - 31.12. 37 800
  Juhani Järvi, hallituksen jäsen/
puheenjohtaja 6.4.16 alkaen
1.1. - 31.12. 35800 1.1. - 31.12. 19 200
  Varapuheenjohtaja
Juha Majanen
1.1. - 31.12. 25 200 1.1. - 31.12. 21 000
  Sanna Syri, hallituksen jäsen 1.1. - 31.12. 21 000 14.4. -31.12. 12 800
  Esko Torsti, hallituksen jäsen 1.1. - 31.12. 21 600 1.1. - 31.12. 18 000
  Anu Hämäläinen,
hallituksen jäsen
6.4. - 31.12. 15 460 - -
  Sirpa Ojala, hallituksen jäsen - - 1.1. - 14.4. 5 200


* sisältää kuukausipalkkiot ja kokouspalkkiot


15.2 Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Seuraava taulukko havainnollistaa toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten maksuperusteiset palkkiot ja etuudet vuodelta 2016:
 

    Palkat ja luontoisedut*        Muuttuva tulospalkkio**       2016 2015
  Toimitusjohtaja 253 000 99 000 352 000 324 400
  Johtoryhmä 989 000 229 000 1 218 000 1 147 000
  Yhteensä 1 242 000 328 000 1 570 000 1 471 500


* Asta Sihvonen- Punkka on aloittanut yhtiön palveluksessa 1.1.2016 alkaen ja johtoryhmän jäsenenä 1.3.2016. Juha Kekkonen on toiminut johtoryhmän jäsenenä 28.2.2016 saakka ja hän on ollut yhtiön palveluksessa 30.6.2016 saakka.
** Vuodelta 2015 ansaittu ja vuonna 2016 maksettu tulospalkkio