Tuloslaskelma

2.1 Tuloslaskelma
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA      
    1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015
  Liitetieto 1 000 € 1 000 €
LIIKEVAIHTO 1 586 120 600 224
Liiketoiminnan muut tuotot 2 12 689 5 199
Materiaalit ja palvelut 5 -248 359 -240 643
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 9 -28 598 -25 804
Poistot 11,12 -99 222 -94 119
Liiketoiminnan muut kulut 6,13 -30 586 -82 288
LIIKEVOITTO   192 045 162 570
Rahoitustuotot 17 694 706
Rahoituskulut 17 -19 385 -34 401
Rahoitustuotot ja -kulut   -18 691 -33 695
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta   511 447
VOITTO ENNEN VEROJA   173 865 129 321
Tuloverot   -35 192 -25 745
TILIKAUDEN VOITTO   138 673 103 576
       
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT      
Erät, jotka saatetaan tulevaisuudessa siirtää tulosvaikutteisiksi      
Rahavirran suojaukset   7 232 7 232
Muuntoerot   318 -309
Myytävissä olevat sijoitukset   17 22
Muun laajan tuloksen eriin liittyvät verot   -1 450 -1 451
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ   144 790 109 070
       
Tuloksen jakautuminen:      
Yhtiön osakkeenomistajille   138 673 103 576
Laajan tuloksen jakautuminen:      
Yhtiön osakkeenomistajille   144 790 109 070
       
Emoyhtiön omistajille kuuluva voitosta laskettu osakekohtainen tulos:      
Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, €   41 706 31 151
Keskimääräinen painotettu osakemäärä, kpl   3 325 3 325
       
Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.
Tilikauden 2016 voiton muodostuminen