Konsernitase

2.2 Konsernitase
VARAT      
    31.12.2016 31.12.2015
  Liitetieto 1 000 € 1 000 €
PITKÄAIKAISET VARAT      
       
Aineettomat hyödykkeet: 12    
Liikearvo   87 920 87 920
Muut aineettomat hyödykkeet   96 580 95 428
    184 500 183 348
       
Aineelliset hyödykkeet: 11    
Maa- ja vesialueet   15 701 15 349
Rakennukset ja rakennelmat   193 716 167 280
Koneet ja kalusto   578 281 567 627
Voimajohdot   825 038 789 614
Muut aineelliset hyödykkeet   7 602 7 548
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat   69 825 129 566
    1 690 162 1 676 984
       
Sijoitukset osakkuusyrityksissä 24 14 158 12 388
Myytävissä olevat sijoitukset   101 284
Johdannaisinstrumentit 23 29 657 32 148
Laskennalliset verosaamiset 10 6 155 16 479
       
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ   1 924 733 1 921 632
       
LYHYTAIKAISET VARAT      
       
Vaihto-omaisuus 8 12 269 12 665
Johdannaisinstrumentit 23 2 861 3 353
Myyntisaamiset ja muut saamiset 3 82 191 70 213
       
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 20 57 790 93 451
Rahavarat 19 21 939 23 099
       
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ   177 050 202 782
VARAT YHTEENSÄ   2 101 782 2 124 414
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
    31.12.2016 31.12.2015
  Liitetieto 1 000 € 1 000 €
EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA      
Osakepääoma 21 55 922 55 922
Ylikurssirahasto 21 55 922 55 922
Arvonmuutosrahastot 21 59 -5 740
Muuntoerot 21 -413 -731
Kertyneet voittovarat 21 654 258 605 585
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ   765 749 710 960
       
PITKÄAIKAISET VELAT      
Laskennalliset verovelat 10 125 778 125 240
Lainat 14 842 866 907 232
Varaukset 25 1 481 1 668
Johdannaisinstrumentit 23 18 567 46 952
    988 692 1 081 092
       
LYHYTAIKAISET VELAT      
Lainat 14 264 865 236 217
Johdannaisinstrumentit 23 7 859 30 331
Ostovelat ja muut velat 7 74 617 65 815
    347 341 332 363
VELAT YHTEENSÄ   1 336 033 1 413 455
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ   2 101 782 2 124 414