Konsernin rahavirtalaskelma

2.4 Konsernin rahavirtalaskelma
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA      
    1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015
  Liitetieto 1 000 € 1 000 €
       
Liiketoiminnan rahavirrat:      
Tilikauden voitto 21 138 673 103 576
Oikaisut:      
Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa:      
Poistot   99 222 94 119
Käyttöomaisuuden myyntivoitot/-tappiot (-/+)   -3 792 -1 970
Osuus osakkuusyritysten tuloksista   -511 -447
Voitot/tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien varojen ja velkojen arvostamisesta   -35 378 24 276
Korkokulut ja muut rahoituskulut   19 385 34 401
Korkotuotot   -689 -701
Osinkotuotot   -5 -5
Verot   35 192 25 745
Sijoituksen käyvän arvon muutoksen vaikutus   203 -233
Käyttöpääoman muutokset:      
Myynti- ja muiden saamisten muutos   -13 121 -11 532
Vaihto-omaisuuden muutos   396 178
Osto- ja muiden velkojen muutos   7 371 -8 332
Pullonkaulatuotot   39 863 0
Varausten muutos 25 -187 -18
Maksetut korot   -20 496 -23 734
Saadut korot   440 821
Maksetut verot   -33 887 -20 470
Liiketoiminnan nettorahavirta   232 679 215 674
       
Investointien rahavirrat:      
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin 11 -138 084 -150 449
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin 12 -4 108 -3 421
Luovutustulot muista sijoituksista   152 500
Aineellisten hyödykkeiden myynti   5 885 5 066
Myönnetyt lainat   -1 500 -900
Saadut osingot   565 556
Saadut avustukset   0 15 000
Aktivoidut maksetut korot 17 -2 016 -1 690
Investointien nettorahavirta   -139 106 -135 339
       
Rahoituksen rahavirrat:      
Pitkäaikaisten lainojen nostot   80 000 107 424
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut   -164 824 -104 220
Lyhytaikaisten lainojen muutos   44 430 -80 961
Maksetut osingot 21 -90 000 -65 000
Rahoituksen nettorahavirta   -130 394 -142 757
       
Rahavirtalaskelman rahavarojen muutos   -36 822 -62 421
       
Rahavirtalaskelman rahavarat tilikauden alussa   116 550 178 972
       
Rahavirtalaskelman rahavarat tilikauden lopussa 19,20 79 729 116 550
Tilikauden 2016 rahavirta