3 Kantaverkkotoiminnan esikuva

Tässä luvussa kerrotaan ensin yleiset tiedot konsernista sekä konsernitilinpäätöksen yleiset laadintaperiaatteet.

Luvussa keskitytään kuvaamaan sitä, kuinka Fingridin liikevaihto ja tulos syntyvät ja kuinka ne ovat yhteydessä regulaatiotason mukaiseen tuottoon. Regulaation vaikutus näkyy Fingridin jokapäiväisessä toiminnassa ja tuottojen keräämisessä.

Luvussa kuvataan samalla operatiiviset saamiset sekä velat, ja näihin liittyvien riskien hallinta.

Henkilöstö on Fingridin tärkein voimavara, ja siksi henkilöstöön liittyvät tiedot on sisällytetty tähän lukuun.

Fingrid on merkittävä veronmaksaja, eikä Fingrid käytä verosuunnittelua. Verojen liitetieto on tämän luvun lopussa kohdassa 3.9