Tuottoihin liittyvät saamiset ja luottoriskin hallinta

3.4 Tuottoihin liittyvät saamiset ja luottoriskin hallinta
3. MYYNTISAAMISET JA MUUT SAAMISET, 1 000 €    
  2016 2015
Myyntisaamiset 72 914 55 709
Myyntisaamiset osakkuusyrityksiltä 125 39
Korkosaamiset osakkuusyrityksiltä 18 9
Siirtosaamiset 7 835 13 241
Muut saamiset 1 298 1 216
Yhteensä 82 191 70 213
Siirtosaamisiin sisältyvät oleelliset erät 2 016 2 015
Myynnin jaksotukset 1 153 4 046
Ostojen jaksotukset/ennakkomaksut 2 364 4 016
Korkosaamiset 4 118 5 001
Vuokrat/ennakkomaksut 200 178
Yhteensä 7 835 13 241

Luottoriskin hallinta - asiakkaat

Sähkömarkkinalaki velvoittaa yhtiön ottamaan asiakkaikseen kantaverkkoon liittyvät jakeluverkkoyhtiöt sekä sähkön tuottajat ja kuluttajat. Tästä seuraa, että yhtiö ei voi luottoriskianalyysin pohjalta valita asiakkaitaan tai periä näiltä erisuuruisia maksuja. Pääsääntöisesti yhtiön asiakkailta ei vaadita pankkitakuita myyntilaskujen suorituksen saamiseksi, mutta maksusuorituksen viivästyttyä maksuhäiriötilanteissa näin voidaan menetellä. Asiakasavastuuyksikön vastuulla on seurata asiakkaiden luottokelpoisuutta rahoitusyksikön tukemana. Rahoitusyksikkö on määrittänyt asiakkaiden maksuhäiriöistä seuraavan toimintaprosessin Kantaverkkosopimuksen palveluehdoissa. Fingrid vaatii vakuuden joko pankkitakauksena tai ennakkomaksuna sähköverkkoon liitettyjen sähköverovelvollisten asiakkaiden sähköveron kattamiseksi Kantaverkkosopimuksen palveluehtojen mukaisesti. Yhtiöllä ei ole erääntyneitä saamisia, ja niihin liittyvän luottoriskin katsotaan olevan vähäinen. Yhtiöllä ei ole saamisiin liittyviä arvonalennuksia.

Rahoitusvarojen ja rahoitusvelkojen netottaminen

Myyntisaamisia ja ostovelkoja on netotettu taseessa alla olevan taulukon mukaisesti. Netotetut erät liittyvät tasesähkön ostoon ja myyntiin, ja yhtiöllä on laillisesti toimeenpantavissa oleva kuittausoikeus näihin eriin kaikissa tilanteissa. Yhtiö myös käyttää netotusoikeuttaan. 

4. MYYNTISAAMISTEN JA OSTOVELKOJEN TASEESSA NETOTETUT MÄÄRÄT, 1 000 €
  2016 2015
  Myyntisaamisten / ostovelkojen bruttomäärä Netotettujen erien määrä Taseessa esitettävät netto-myyntisaamiset ja ostovelat Myyntisaamisten / ostovelkojen bruttomäärä Netotettujen erien määrä Taseessa esitettävät netto-myyntisaamiset ja ostovelat
Myyntisaamiset 88 176 -15 136 73 040 66 118 -10 371 55 747
Ostovelat 40 113 -15 136 24 976 25 025 -10 371 14 654
Yhteensä 48 063 0 48 063 41 093 0 41 093
 

Laadintaperiaatteet

Myyntisaamiset ja muut saamiset

Myyntisaamiset ja muut saamiset kirjataan alun perin käypään arvoon, minkä jälkeen ne arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon käyttäen efektiivisen koron menetelmää. Epävarmojen saamisten määrä arvioidaan perustuen yksittäisten erien riskiin. Saamisten arvonalentumiskirjaus tehdään, kun on olemassa perusteltu näyttö, että konserni ei tule saamaan kaikkia saamisiaan alkuperäisin ehdoin (esim. velallisen vakavat taloudelliset ongelmat, todennäköisyys, että velallinen ajautuu konkurssiin tai muihin taloudellisiin järjestelyihin sekä maksujen eräpäivien laiminlyönti yli 90 päivällä). Arvonalentumiset kirjataan suoraan vähentämään saamisten kirjanpitoarvoa ja liiketoiminnan muihin kuluihin. Fingridillä ei ole ollut arvonalentumisia esitettävinä kausina.

Myyntisaamisten ja muiden saamisten lisäksi yhtiöllä on pieni määrä lainasaamisia osakkuusyhtiöiltä. Nämä ovat pitkäaikaisia ja kuvattu luvussa 6.1. Saamiset osakkuusyhtiöiltä on kirjattu näitä samoja laadintaperiaatteita noudattaen.