3.5 Liiketoiminnan kulut, velat ja ostojen luottoriskin hallinta

Fingridin liiketoiminnan kulut muodostuvat ja ovat kehittyneet seuraavasti:

Liiketoiminnan kulut

Kantaverkkotoiminnan erityispiirre on viime vuosina ollut, että kustannukset kasvavat erityisesti uusien tehtävien ja toimintaan kohdistuvien ulkoisten sekä yllättävien muutosten johdosta. Uusia tehtäviä ovat mm. pohjoismaisten tasemarkkinoiden kehittäminen, uuden sähkömarkkinalain ja eurooppalaisten verkkosääntöjen vaatimat muutokset sekä näiden tehtävien kehittämiskustannukset. Osa uusista tehtävistä ja vastuista on määrätty Fingridille laissa, minkä johdosta yhtiön on kehitettävä ja varmennettava toimintaansa yhä enemmän. Kustannuksia ovat aiheuttaneet mm. yhteiskunnan yhä suurempi riippuvuus sähköjärjestelmästä ja tietoturvaan kohdistuvat tarpeet. Konsernin tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut vuonna 2016 olivat 2,4 (1,8) miljoonaa euroa. Fingrid on kuitenkin kansainvälisissä vertailututkimuksissa edelleen maailman kustannustehokkaimpien kantaverkkoyhtiöiden joukossa.

Kulut yhteensä
5. MATERIAALIT JA PALVELUT, 1 000 €
  2016 2015
Häviösähkökulut 57 555 68 566
Tasesähkön osto 121 697 98 032
Reservikulut 44 907 50 271
Muut materiaalikulut 4 189 5 906
Varastojen muutos, lisäys (-) tai vähennys (+) 396 178
Tehoreservikulut 6 604 7 211
Läpisiirtokulut 12 645 9 423
Muut ulkopuoliset palvelut 365 1 058
Yhteensä 248 359 240 643
6. LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT, 1 000 €
  2016 2015
Ulkopuoliset urakat ja työsuoritukset ym. 53 427 45 757
Voitot/tappiot sähköjohdannaisten käypään arvoon arvostamisesta -35 310 24 127
Muut vuokrakulut 2 816 2 727
Muut kulut 9 653 9 677
Yhteensä 30 586 82 288

Tilintarkastusyhteisön palkkiot sisältyvät liiketoiminnan muihin kuluihin.

Yhtiön toimintamalli perustuu laajalti ulkoistukseen sisältäen mm. verkkoinvestoinnit, kunnonhallinnan ja ICT-hankinnat. Yhtiö kilpailuttaa hankinnat hankintapolitiikassa kuvatun toimintamallin mukaisesti. Yhtiö toimii kaikissa hankinnoissaan puolueettomasti, tasapuolisesti ja avoimesti. Hankintapäätökset perustuvat ennalta ilmoitettuihin taloudellisiin ja laadullisiin seikkoihin, jotka pystytään jälkikäteen todentamaan. Hankinnoissa pyritään varmistamaan, että valitut toimittajat ja näiden alihankkijat toimivat vastuullisella tavalla. Toimittajien tulee sitoutua noudattamaan yhtiön laatimia Yritysvastuuvaatimuksia toimittajille. 

7. OSTOVELAT JA MUUT VELAT, 1 000 €
  2016 2015
Ostovelat 24 825 14 652
Ostovelat osakkuusyrityksille 152 2
Korkovelat 13 751 15 529
Arvonlisäverovelat 11 860 7 787
Saadut vakuudet 923 15
Sähköverovelka 3 093 3 045
Siirtovelat 19 259 24 147
Muut velat 755 639
Yhteensä 74 617 65 815
     
Siirtovelkoihin sisältyvät oleelliset erät 2016 2015
Henkilöstökulut 5 693 4 310
Myynnin ja ostojen jaksotukset 7 849 5 923
Verovelat 5 305 13 412
Muut siirtovelat 413 501
Yhteensä 19 259 24 147

Ostojen luottoriski

Toimintojen johtajat vastaavat toimittajiin liittyvästä luottoriskistä. Hankintapolitiikassa ja -ohjeessa sekä erillisessä ohjeistuksessa määritellään yhtiön toimittajilta vaadittavat taloudelliset kelpoisuuskriteerit ja niiden seuranta.

Yleiset hankintaperiaatteet                                       

Konsernissa noudatetaan kolmea vaihtoehtoista hankintatapaa tavaroita tai palveluita hankittaessa. Kun hankinnan arvo on alle 30 000 euroa ja kilpailutuksen hyödyt ovat pienemmät kuin hankinnasta aiheutuvat kustannukset, hankinta voidaan toteuttaa ilman kilpailutusta tai suullisen tarjouspyynnön avulla.  Hankinnasta tehdään aina kirjallinen tilaus tai hankintasopimus. Kun hankinnan arvioitu arvo ylittää 30 000 euroa, mutta jää alle erityisalojen julkisiin hankintoihin sovellettavan kynnysarvon, hankinta kilpailutetaan kirjallista tarjouspyyntömenettelyä noudattaen. Kun Fingridiä koskevat erityisalojen julkisten hankintojen kynnysarvot ylittyvät (vuonna 2016 tavarat ja palvelut 418 000 euroa ja rakennusurakat 5 225 000 euroa), noudatetaan erityisalojen hankintalain mukaista hankintamenettelyä.