Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet

4.2 Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet
11. AINEELLISET HYÖDYKKEET, 1 000 €
  2016 2015
     
Maa- ja vesialueet    
Hankintameno 1.1. 15 349 14 974
Lisäykset 1.1.-31.12. 393 442
Vähennykset 1.1.-31.12. -41 -67
Hankintameno 31.12. 15 701 15 349
Kirjanpitoarvo 31.12. 15 701 15 349
     
Rakennukset ja rakennelmat    
Hankintameno 1.1. 220 357 202 370
Lisäykset 1.1.-31.12. 34 634 18 214
Vähennykset 1.1.-31.12. -168 -227
Hankintameno 31.12. 254 823 220 357
Kertyneet poistot 1.1. -53 077 -45 829
Vähennysten poistot 1.1.-31.12. 73 59
Poistot 1.1.-31.12. -8 103 -7 307
Kirjanpitoarvo 31.12. 193 716 167 280
     
Koneet ja kalusto    
Hankintameno 1.1. 1 053 479 1 015 283
Lisäykset 1.1.-31.12. 61 839 38 826
Vähennykset 1.1.-31.12. -100 -630
Hankintameno 31.12. 1 115 218 1 053 479
Kertyneet poistot 1.1. -485 852 -438 393
Vähennysten poistot 1.1.-31.12. 8 306
Poistot 1.1.-31.12. -51 094 -47 765
Kirjanpitoarvo 31.12. 578 281 567 627
     
Voimajohdot    
Hankintameno 1.1. 1 238 261 1 213 542
Lisäykset 1.1.-31.12. 74 414 30 003
Vähennykset 1.1.-31.12. -5 565 -5 283
Hankintameno 31.12. 1 307 111 1 238 261
Kertyneet poistot 1.1. -448 647 -415 422
Vähennysten poistot 1.1.-31.12. 3 944 3 223
Poistot 1.1.-31.12. -37 370 -36 448
Kirjanpitoarvo 31.12. 825 038 789 614
     
Muut aineelliset hyödykkeet    
Hankintameno 1.1. 22 756 22 232
Lisäykset 1.1.-31.12. 966 524
Hankintameno 31.12. 23 721 22 756
Kertyneet poistot 1.1. -15 208 -14 326
Poistot 1.1.-31.12. -911 -882
Kirjanpitoarvo 31.12. 7 602 7 548
     
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat    
Hankintameno 1.1. 120 816 78 687
Lisäykset 1.1.-31.12. 116 534 134 335
Siirrot muihin aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 1.1.-31.12. -177 946 -92 206
Hankintameno 31.12. 59 404 120 816
Kirjanpitoarvo 31.12. 59 404 120 816
     
Aktivoidut korot    
Hankintameno 1.1. 9 426 7 735
Lisäykset 1.1.-31.12. 2 016 1 690
Hankintameno 31.12. 11 442 9 426
Kertyneet poistot 1.1. -676 -399
Poistot aktivoiduista koroista 1.1.-31.12. -345 -276
Kirjanpitoarvo 31.12. 10 421 8 750
Kirjanpitoarvo 31.12. 69 825 129 566
Aineelliset hyödykkeet 1 690 162 1 676 984
12. AINEETTOMAT HYÖDYKKEET, 1 000 €
  2016 2015
     
Maankäyttöoikeudet    
Hankintameno 1.1. 92 749 91 920
Lisäykset 1.1.-31.12. 2 022 2 758
Vähennykset 1.1.-31.12. -263 -1 929
Hankintameno 31.12. 94 507 92 749
Kirjanpitoarvo 31.12. 94 507 92 749
     
Muut aineettomat hyödykkeet    
Hankintameno 1.1. 30 853 29 829
Lisäykset 1.1.-31.12. 848 1 118
Vähennykset 1.1.-31.12. -57 -95
Hankintameno 31.12. 31 644 30 853
Kertyneet poistot 1.1. -28 173 -26 732
Poistot 1.1.-31.12. -1 398 -1 441
Kirjanpitoarvo 31.12. 2 073 2 680
     
Kirjanpitoarvo 31.12. 96 580 95 428

Maankäyttöoikeuksia ei poisteta vaan testataan vuosittain liikearvon testauksen yhteydessä arvonalenutumisen varalta.

Fingrid-konsernin koko liiketoiminta on Suomessa harjoitettavaa järjestelmävastuullista kantaverkkotoimintaa, jolle konsernin taseessa oleva liikearvo kokonaisuudessaan kohdistuu. Liikearvon taseessa oleva määrä on 87 920 euroa eikä siihen ole tullut muutoksia esitettävinä kausina. Koska regulaatiosääntelyn mukaisesti käypään arvon arvostettu yhtiön kantaverkko-omaisuuden nettovarojen arvo on noin 2 800,0 miljoonaa euroa verrattuna nettovarojen 1 874,7 miljoonan euron kirjanpitoarvoon, joka sisältää maankäyttöoikeudet ja liikearvon, omaisuuserien kirjanpitoarvo ei ole alentunut.

Laadintaperiaatteet

Aineelliset hyödykkeet

Suurin osa yhtiön aineellisista hyödykkeistä muodostuu kantaverkko-omaisuudesta. Kantaverkko-omaisuus sisältää mm. 400 kV, 220 kV, 110 kV voimajohdot, tasasähköjohdot, johtokatujen käyttöoikeudet, sähköasemat asema-alueineen (rakennukset, rakennelmat, koneet ja laitteet, asema-alueen tiet), kaasuturbiinivoimalaitokset, polttoainesäiliöt, generaattorit ja turbiinit.

Aineelliset hyödykkeet on arvostettu taseessa alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä kertyneillä poistoilla sekä mahdollisilla arvonalentumisilla. Jos käyttöomaisuushyödyke koostuu useammasta osasta, jolla on eripituiset vaikutusajat, osat käsitellään erillisinä hyödykkeinä ja poistetaan erillisten vaikutusaikojensa kuluessa.

Kun käyttöomaisuushyödykkeen erillisenä hyödykkeenä käsitelty osa uusitaan, uuteen osaan liittyvät menot aktivoidaan. Muut myöhemmin syntyvät menot aktivoidaan vain, mikäli on todennäköistä, että hyödykkeeseen liittyvä vastainen taloudellinen hyöty koituu konsernin hyväksi ja hyödykkeen hankintameno on luotettavasti määritettävissä. Korjaus- ja ylläpitomenot kirjataan tulosvaikutteisesti, kun ne ovat toteutuneet.

Vieraan pääoman menot, kuten korkokulut ja järjestelypalkkiot, jotka välittömästi johtuvat ehdot täyttävän omaisuuserän hankkimisesta, rakentamisesta tai valmistamisesta, muodostavat osan kyseisen omaisuuserän hankintamenoista. Ehdot täyttävä hyödyke on sellainen hyödyke, jonka saaminen valmiiksi sen aiottua käyttötarkoitusta varten vaatii välttämättä huomattavan pitkän ajan. Muut vieraan pääoman menot kirjataan kuluiksi. Hankintamenoon aktivoidut vieraan pääoman menot lasketaan konsernin keskimääräisen vieraan pääoman kustannusten mukaan.

Aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä tehdään tasapoistot taloudellisen vaikutusajan mukaisesti. Tilivuoden aikana käyttöön otetun käyttöomaisuuden poistot lasketaan hyödykekohtaisesti käyttöönottokuukausien mukaan. Maa- ja vesialueista ei tehdä poistoja. Arvioidut taloudelliset pitoajat tarkistetaan jokaisena tilinpäätöspäivänä ja jos ne eroavat merkittävästi aikaisemmista arvioista, poistoaikoja muutetaan vastaavasti.

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden poistoajat:

Rakennukset ja rakennelmat
Sähköasemien rakennukset ja erilliset rakennukset 40 vuotta
Sähköasemien rakennelmat 30 vuotta
Kaasuturbiinivoimalaitosten rakennukset ja rakennelmat 20-40 vuotta
Erilliset rakennelmat 15 vuotta
Voimajohdot
Voimajohdot 400 kV 40 vuotta
Tasasähköjohdot 40 vuotta
Voimajohdot 110-220 kV 30 vuotta
Kreosoottipylväät ja niiden hävittämiskustannukset 30 vuotta
Voimajohtojen (400 kV) alumiinipylväät 10 vuotta
Valokuitu-ukkosjohtimet 10-20 vuotta
Koneet ja kalusto
Sähköasemien koneet 10-30 vuotta
Kaasuturbiinivoimalaitokset 20 vuotta
Muut koneet ja kalusto 3-5 vuotta

Käyttöomaisuushyödykkeiden myynnistä tai luovutuksesta syntyvät voitot tai tappiot kirjataan tuloslaskelmaan joko liiketoiminnan muihin tuottoihin tai kuluihin. Taseesta poiskirjaaminen tapahtuu, kun taloudellinen vaikutusaika on päättynyt, hyödyke myyty, romutettu tai muutoin luovutettu ulkopuoliselle.

Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet

Yritysten ja liiketoimintojen hankinnasta syntynyt liikearvo muodostuu hankintamenon sekä hankittujen käypiin arvoihin arvostettujen yksilöitävissä olevien nettovarojen erotuksena. Liikearvo kohdistetaan rahavirtaa tuottaville yksiköille, ja se testataan vuosittain arvonalentumisten varalta. Osakkuusyritysten osalta liikearvo sisällytetään osakkuusyrityksen investoinnin arvoon.

Muita aineettomia hyödykkeitä ovat ohjelmistot, maankäyttö- ja päästöoikeudet. Ohjelmistot arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon ja poistetaan tasapoistoin arvioituna taloudellisena vaikutusaikanaan. Maankäyttöoikeuksista, joilla on rajaton taloudellinen vaikutusaika, ei kirjata poistoja, vaan ne testataan vuosittain arvonalentumisen varalta.

Päästöoikeuksia on käsitelty luvussa 6.2.

Aineettomiin hyödykkeisiin liittyvät, myöhemmin toteutuvat menot aktivoidaan vain siinä tapauksessa, että niiden vaikutuksesta yritykselle koituva taloudellinen hyöty lisääntyy yli aiemman suoritustason. Muussa tapauksessa menot kirjataan kuluksi niiden syntymishetkellä.