Yhteenveto rahoitusvaroista, rahoitusveloista ja johdannaisista

5.6 Yhteenveto rahoitusvaroista, rahoitusveloista ja johdannaisista

Fingridin rahoitusvarat ja -velat arvostusryhmittäin jaoteltuina muodostuvat seuraavasti:

22. RAHOITUSVARAT JA -VELAT ARVOSTUSRYHMITTÄIN, 1 000 €
Tase-erä 31.12.2016 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat varat/velat Myytävissä olevat rahoitusvarat Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvarat/velat Yhteensä Liitetieto
           
Pitkäaikaiset rahoitusvarat:          
Myytävissä olevat sijoitukset   101   101  
Korko- ja valuuttajohdannaiset 29403     29403 23
Sähköjohdannaiset 254     254 23
Lainasaamiset     4000 4000  
Lyhytaikaiset rahoitusvarat:          
Korko- ja valuuttajohdannaiset 1475     1475 23
Sähköjohdannaiset 1385     1385 23
Myyntisaamiset ja muut saamiset     79887 79887 3
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 57790     57790 20
Rahavarat     21939 21939 19
Rahoitusvarat yhteensä: 90308 101 105826 196235  
           
Pitkäaikaiset rahoitusvelat:          
Lainat     842866 842866 14
Korko- ja valuuttajohdannaiset 13196     13196 23
Sähköjohdannaiset 5371     5371 23
Lyhytaikaiset rahoitusvelat:          
Lainat     264865 264865 14
Korko- ja valuuttajohdannaiset 5072     5072 23
Sähköjohdannaiset 2786     2786 23
Ostovelat ja muut velat     39666 39666 7
Rahoitusvelat yhteensä 26426 0 1147397 1173823  
           
Tase-erä 31.12.2015 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat varat/velat Myytävissä olevat rahoitusvarat Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvarat/velat Yhteensä Liitetieto
           
Pitkäaikaiset rahoitusvarat:          
Myytävissä olevat sijoitukset   284   284  
Korko- ja valuuttajohdannaiset 32148     32148 23
Sähköjohdannaiset       0 23
Lainasaamiset     2500 2500  
Lyhytaikaiset rahoitusvarat:          
Korko- ja valuuttajohdannaiset 3353     3353 23
Sähköjohdannaiset       0 23
Myyntisaamiset ja muut saamiset     63701 63701 3
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 93451     93451 20
Rahavarat     23099 23099 19
Rahoitusvarat yhteensä: 128953 284 89300 218537  
           
Pitkäaikaiset rahoitusvelat:          
Lainat     907 232 907 232 14
Korko- ja valuuttajohdannaiset 21 820     21 820 23
Sähköjohdannaiset 25 132     25 132 23
Lyhytaikaiset rahoitusvelat:          
Lainat     236 217 236 217 14
Korko- ja valuuttajohdannaiset 6 403     6 403 23
Sähköjohdannaiset 23 928     23 928 23
Ostovelat ja muut velat     30 214 30 214 7
Rahoitusvelat yhteensä 77 283 0 1 173 663 1 250 946  

Fingrid käyttää johdannaisia ainoastaan suojaamistarkoituksessa, vaikka suojauslaskentaa ei sovelletakaan. Ennen kaupantekoa on kahdenkeskisissä johdannaissopimuksissa oltava voimassa oleva puitesopimus (ISDA). ISDA -sopimuksen mukaisesti sopimuksen alaiset johdannaiset voidaan netottaa ehdollisissa tilanteissa kuten sopimusrikkomus tai konkurssi. Yhtiöllä oli ISDA:n mukaisesti netotettavissa olevia johdannaisia yhteensä käyvältä arvoltaan 9,8 milj. euroa vuonna 2016 (12,3). Pörssien kautta välitettyjen häviösähkön hintasuojausjohdannaisten markkina-arvon kattamiseksi Fingrid asettaa vakuuden. Sähkön hintariskin hallinta on kuvattu luvussa 3.7. Korko- ja valuuttariskin suojaus on kuvattu luvussa 5.3.

Yhtiön johdannaistransaktiot koostuvat lainasalkkua suojaavista koronvaihtosopimuksista ja koron- ja valuutanvaihtosopimuksista sekä ostetuista optioista, joilla suojataan lainasalkku äkillistä lyhyiden korkojen muutosta vastaan. Termiinisopimuksilla kiinnitetään ei-euromääräisten liiketoiminnan sopimusten valuuttakurssi. Sähköfutuurit on tehty tulevien häviösähkön hankintojen hintariskin suojaamistarkoituksessa.

Alla oleva taulukko sisältää konsernin kaikki johdannaiset.

23. Johdannaisinstrumentit, 1000 €
  2016 2015 Hierarkian taso
Korko- ja valuuttajohdannaiset Käypä arvo pos. Käypä arvo neg. Käypä nettoarvo Nimel-lisarvo Käypä arvo pos. Käypä arvo neg. Käypä nettoarvo Nimel-lisarvo  
31.12.16 31.12.16 31.12.16 31.12.16 31.12.15 31.12.15 31.12.15 31.12.15  
Valuutan- ja koronvaihtosopimukset 6 930 -12 487 -5 558 196 396 15 286 -20 297 -5 011 341 205 Taso 2
Valuuttatermiinit 46   46 2 271   -88 -88 4 505 Taso 2
Koronvaihto-sopimukset 26 667 -6 725 19 943 360 000 24 348 -9 442 14 905 430 000 Taso 2
                   
Ostetut korko-optiot 1 350   1 350 518 820 862   862 358 820 Taso 2
Yhteensä 34 993 -19 212 15 781 1 077 487 40 496 -29 827 10 668 1 134 531  
Sähköjohdannaiset Käypä arvo pos. Käypä arvo neg. Käypä nettoarvo TWh Käypä arvo pos. Käypä arvo neg. Käypä nettoarvo TWh  
31.12.16 31.12.16 31.12.16 31.12.16 31.12.15 31.12.15 31.12.15 31.12.15  
Sähkötermiinit, NASDAQ OMX Commodities, ei suojauslasketut johdannaiset 1 640 -8 157 -6 518 4,07   -49 060 -49 060 4,22 Taso 1
Yhteensä 1 640 -8 157 -6 518 4,07   -49 060 -49 060 4,22  
                   
Käypä nettoarvo osoittaa johdannaisten realisointituloksen, jos johdannaiset olisi suljettu vuoden 2016 viimeisenä kaupankäyntipäivänä. Käypä nettoarvo ei ole johdettavissa taseen nettojohdannaisvelkaan tai -saamiseen, koska tässä esityksessä huomioidaan siirtyvät korot.
Seuraava kuvio havainnollistaa yhtiön kaikkien valuutta- ja korkojohdannaisten käyvän nettoarvon ja sen muutoksen vuonna 2016.
Rahoitusjohdannaisten arvonmuutos

Laadintaperiaatteet

Johdannaisinstrumentit

Johdannaiset kirjataan alun perin johdannaissopimuksen solmimispäivän käypään arvoon, ja sen jälkeen ne arvostetaan käypään arvoon. Johdannaisten käyvän arvon muutokset kirjataan tulokseen. Yhtiö solmii johdannaissopimuksia vain suojautuakseen riskeiltä yritystalouden ja rahoitustoiminnan politiikan sekä häviösähkön suojauspolitiikan mukaisesti.

Sähköjohdannaiset

Yhtiö solmii sähköjohdannaissopimuksia suojatakseen häviösähköennusteen mukaisen sähkön hankinnan hintariskiä. Fingrid lopetti sähköjohdannaisten suojauslaskennan vuoden 2014 alusta, minkä johdosta sähköjohdannaisten koko arvonmuutos on kirjattu ja kirjataan jatkossa tuloslaskelmaan. Taseessa oleva suojausrahasto purettiin tulosvaikutteisesti, tulosta 11,6 miljoonaa euroa vähentävästi, tasaerissä vuosien 2015 ja 2016 aikana.

Korko- ja valuuttajohdannaiset

Yhtiö solmii johdannaissopimuksia suojatakseen rahoitusriskejä (korko- ja valuuttapositiota) hallituksen hyväksymän Yritystalouden ja rahoitustoiminnan periaatteiden mukaisesti. Fingrid ei sovella suojauslaskentaa näiden johdannaisten osalta. Johdannaisvara tai -velka merkitään kirjanpitoon alun perin käypään arvoon. Tilinpäätöspäivänä johdannaiset arvostetaan käypään arvoon ja arvonmuutos merkitään suoraan tuloslaskelmaan rahoitustuottoihin ja kuluihin.

Johdannaisten käyvät arvot tilinpäätöspäivänä perustuvat eri laskentamenetelmiin. Valuuttatermiinit on arvostettu termiinihintoihin. Koron- ja valuutanvaihtosopimukset on arvostettu kunkin valuutan korkokäyrän perusteella nykyarvoon. Korko-optiot on arvostettu markkinoilla yleisesti käytettyjen optiohinnoittelumallien mukaisesti.

IFRS 9 -standardin käyttöönotto, voimaan 1.1.2018

IFRS 9 Rahoitusinstrumentit korvaa IAS 39 -standardin ja se tuo muutoksia rahoitusvarojen luokitteluun ja arvostamiseen, niiden arvonalentumisen määrittämiseen sekä suojauslaskennan periaatteisiin.

- Rahoitusvaroina olevat velkakirjasijoitukset arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon, mutta vain silloin kun liiketoimintamallin tavoitteena on pitää nämä sijoitukset ja kerätä kaikki sopimukseen perustuvat rahavirrat ja kun instrumentin sopimukseen perustuvat rahavirrat koostuvat yksinomaan pääoman ja koron maksusta. Kaikki muut rahoitusvarana olevat velkakirjasijoitukset ja osakesijoitukset, sekä strukturoidut sijoitustuotteet, kirjataan käypään arvoon.

- Kaikki rahoitusvarojen käyvän arvon muutokset kirjataan tuloslaskelmaan. Poikkeuksena ovat käyvän arvon muutokset osakesijoituksista, joita ei pidetä kaupankäyntitarkoituksessa: ne voidaan kirjata joko tuloslaskelmaan tai oman pääoman rahastoihin (jolloin niitä ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi). Lisäksi jotkut rahoitusvaroihin kuuluvat velkakirjasijoitukset voidaan arvostaa käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta yrityksen liiketoimintamallista riippuen.

- Rahoitusvarojen arvonalentuminen on määritettävä odotettavissa oleviin luottotappioihin perustuvaa mallia käyttäen.

- Uudet suojauslaskentasäännöt tuovat suojauslaskennan lähemmäs yleisiä riskienhallinnan käytäntöjä.

Yhtiön joihto on aloittanut IFRS 9 -standardin käyttöönoton vaikutusten analysoinnin. Yhtiön tämänhetkisen näkemyksen mukaan standardin käyttöönotolla ei tule olemaan merkittävää vaikutusta tilinpäätöksen lukuihin, sillä yhtiön rahoitusvarat on pitkälti arvostettu IFRS 9 -standardin linjauksen mukaisesti. Konsernin luottoriski ei ole merkittävä, eikä olennaisia luottotappioita odoteta kirjattavan jatkossakaan. Lisäksi johdon tämänhetkisen näkemyksen mukaan yhtiö ei ala soveltaa suojauslaskentaa IFRS 9 -standardin voimaantulon myötä. Uusi standardi sisältää myös aiempaa laajemmat liitetietovaatimukset, ja esittämistapaan tulee muutoksia.