Emoyhtiön tase

7.2 Emoyhtiön tase
VASTAAVAA   31.12.2016 31.12.2015
  Liitetieto
Aineettomat hyödykkeet:      
Liikearvo 11 4 288 792,08 10 721 980,26
Muut aineettomat hyödykkeet 12 79 770 462,84 82 342 061,28
    84 059 254,92 93 064 041,54
Aineelliset hyödykkeet 13    
Maa- ja vesialueet   15 700 654,61 15 348 845,85
Rakennukset ja rakennelmat   193 639 539,82 167 200 800,50
Koneet ja kalusto   576 316 710,23 565 543 070,37
Voimajohdot   808 874 948,90 772 984 715,15
Muut aineelliset hyödykkeet   117 516,35 117 516,35
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat   59 404 402,54 120 815 913,42
    1 654 053 772,45 1 642 010 861,64
Sijoitukset: 14    
Osuudet saman konsernin yrityksissä   507 063,77 504 563,77
Osuudet omistusyhteysyrityksissä   8 587 578,95 8 587 578,95
Muut osakkeet ja osuudet   1 965 313,45 1 885 466,31
    11 059 956,17 10 977 609,03
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ   1 749 172 983,54 1 746 052 512,21
       
VAIHTUVAT VASTAAVAT      
Vaihto-omaisuus 15 12 269 117,70 12 664 970,40
Saamiset      
Pitkäaikaiset      
Lainasaamiset konserniyrityksiltä 16 2 807 700,00 0,00
Lainasaamiset osakkuusyrityksiltä 16 4 000 000,00 2 500 000,00
Muut saamiset 16 0,00 0,00
    6 807 700,00 2 500 000,00
       
Lyhytaikaiset      
Myyntisaamiset   70 674 359,79 53 462 739,39
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 17 826 575,41 209 433,70
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 18 143 749,03 47 937,43
Muut saamiset   1 298 105,32 1 216 188,46
Siirtosaamiset 19,20 9 198 988,07 14 491 440,95
    82 141 777,62 69 427 739,93
       
Rahoitusarvopaperit 21 57 393 757,42 93 258 506,42
Rahat ja pankkisaamiset 21 21 939 069,16 23 099 085,95
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ   180 551 421,90 200 950 302,70
VASTAAVAA YHTEENSÄ   1 929 724 405,44 1 947 002 814,91
VASTATTAVAA
    31.12.2016 31.12.2015
  Liitetieto
       
OMA PÄÄOMA 22    
Osakepääoma   55 922 485,55 55 922 485,55
Ylikurssirahasto   55 922 485,55 55 922 485,55
Edellisten tilikausien voitto   72 087 952,34 38 346 060,29
Tilikauden voitto   103 866 300,72 123 741 895,80
       
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ   287 799 224,16 273 932 927,19
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 23 448 896 757,27 448 896 757,27
PAKOLLISET VARAUKSET 30 1 480 946,78 1 667 546,78
       
VIERAS PÄÄOMA      
       
Pitkäaikainen      
Joukkovelkakirjalainat 24,25 698 544 173,57 746 396 266,02
Lainat rahoituslaitoksilta   151 203 463,20 172 865 800,86
    849 747 636,77 919 262 066,88
Lyhytaikainen      
Joukkovelkakirjalainat 24 127 852 092,56 144 809 226,23
Lainat rahoituslaitoksilta   21 662 337,66 20 709 956,71
Ostovelat   24 801 601,35 14 617 272,60
Velat saman konsernin yrityksille 26 1 102 734,71 502 586,32
Velat omistusyhteysyrityksille 27 151 737,02 2 057,00
Muut velat 28 136 671 358,46 86 432 083,11
Siirtovelat 29 29 557 978,70 36 170 334,82
    341 799 840,46 303 243 516,79
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ   1 191 547 477,23 1 222 505 583,67
VASTATTAVAA YHTEENSÄ   1 929 724 405,44 1 947 002 814,91