Emoyhtiön rahavirtalaskelma

7.3 Emoyhtiön rahavirtalaskelma
    1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015
  Liitetieto
Liiketoiminnan rahavirrat:      
Tilikauden voitto 22 103 866 300,72 123 741 895,80
Oikaisut:      
Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa 33 104 488 603,07 101 194 099,56
Korkokulut ja muut rahoituskulut   28 312 997,36 36 664 709,62
Korkotuotot   -7 332 443,33 -13 273 942,62
Osinkotuotot   -859 062,19 -555 517,89
Verot   25 722 449,53 30 721 273,94
Käyttöpääoman muutokset:      
Myynti- ja muiden saamisten muutos   -13 573 931,59 -12 005 406,78
Vaihto-omaisuuden muutos   395 852,70 177 962,49
Osto- ja muiden velkojen muutos   7 437 144,67 -7 952 730,92
Pullonkaulatuotot   39 864 046,47 0,00
Varausten muutos   -186 600,00 -17 500,00
Maksetut korot   -22 481 770,87 -25 423 150,53
Saadut korot   436 541,27 820 524,86
Maksetut verot 10 -33 782 121,37 -20 469 032,40
Liiketoiminnan nettorahavirta   232 308 006,44 213 623 185,13
       
Investointien rahavirrat:      
       
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin 13 -138 768 010,88 -151 451 793,93
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin 12 -3 284 749,24 -1 812 888,00
Investoinnit muihin sijoituksiin 14 -82 347,14 -414 196,31
Luovutustulot muista sijoituksista 14 152 000,00 500 000,00
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 13 5 885 200,00 5 065 609,18
Myönnetyt lainat   -4 300 000,00 -900 000,00
Saadut osingot 9 859 062,19 555 517,89
Saadut avustukset   0,00 15 000 000,00
Investointien nettorahavirta   -139 538 845,07 -133 457 751,17
Rahoituksen rahavirrat:      
Lyhytaikaisten lainojen nostot   240 118 091,67 285 317 516,75
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut   -195 087 574,26 -366 163 563,46
Pitkäaikaisten lainojen nostot   80 000 000,00 107 424 078,03
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut   -164 824 440,82 -104 220 179,01
Maksetut osingot 22 -90 000 003,75 -65 000 001,35
       
Rahoituksen nettorahavirta   -129 793 927,16 -142 642 149,04
Raha- ja rahoitusvarojen muutos   -37 024 765,79 -62 476 715,08
Rahat- ja rahoitusvarat tilikauden alussa   116 357 592,37 178 834 307,45
Rahat- ja rahoitusvarat tilikauden lopussa 21 79 332 826,58 116 357 592,37