Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot

7.4 Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot

1. TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET

Fingrid Oyj:n tilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolain mukaisesti (Finnish Accounting Standards, FAS). Tilinpäätöksen erät on arvostettu alkuperäisen hankintamenon perusteella.

Ulkomaan valuutan määräiset erät

Ulkomaan valuutan määräiset kaupalliset tapahtumat ja rahoituserät kirjataan tapahtumapäivänä Euroopan keskuspankin keskikurssiin. Korolliset velat ja saatavat ja niiden suojaukset arvostetaan tilinpäätöksessä Euroopan keskuspankin julkaisemaan tilinpäätöspäivän keskikurssiin. Eräpäivänä korollisista veloista ja saatavista ja niitä vastaavista suojauksista aiheutuvat kurssierot kirjataan rahoitustuottoihin ja -kuluihin. Kaupallisen valuuttavirran suojaamiseen käytetyistä johdannaisista syntyvät kurssierot kirjataan oikaisemaan vastaavaa erää tuloslaskelmassa.

Korko- ja valuuttajohdannaiset

Koron- ja valuutanvaihtosopimuksia sekä valuuttatermiinejä ja korko-optioita on käytetty Rahoitustoiminnan politiikan mukaisesti Fingridin tase-erien korko- ja valuuttariskin sekä kaupallisten erien suojaamiseen. Johdannaissopimukset kirjataan samoja kirjanpidon kirjausperiaatteita noudattaen kuin erät, joita johdannaiset suojaavat. Koron- ja valuutanvaihtosopimusten ja korko-optioiden korkoerät jaksotetaan ja kirjataan tuloslaskelmaan korkotuottoihin ja -kuluihin. Korollista velkaa ja saatavia suojaavien valuuttatermiinien korko-osuus jaksotetaan niiden voimassaoloajalle ja kirjataan rahoitustuottoihin ja -kuluihin. Korko-optioista maksetut tai saadut preemiot jaksotetaan niiden suojausajanjaksolle.

Sähköjohdannaiset

Fingrid suojaa häviösähköhankintansa käyttämällä NASDAQ OMX Oslo ASA:n noteeraamia forward-tuotteita. Kauppaa voidaan käydä myös OTC-markkinoilla NASDAQ OMX Oslo ASA:n finanssituotteita vastaavilla tuotteilla. Näistä aiheutuvilla menoilla ja tuloilla oikaistaan häviösähköhankinnan ostoja tuloslaskelmassa sillä kaudella, johon niiden suojausvaikutus kohdistuu.

Tutkimus- ja kehitysmenot

Tutkimus- ja kehitysmenot käsitellään vuosikuluina.

Käyttöomaisuuden arvostus

Käyttöomaisuus aktivoidaan välittömään hankintamenoon. Suunnitelmapoistot lasketaan tasapoistoina käyttöomaisuuden taloudellisen pitoajan perusteella. Tilivuoden aikana käyttöön otetun käyttöomaisuuden poistot lasketaan hyödykekohtaisesti käyttöönottokuukausien mukaan.

Poistoajat ovat seuraavat:

Liikearvo = 20 vuotta

Muut pitkävaikutteiset menot

Johtoalueiden käyttöoikeudet = 30-40 vuotta
Muut käyttöoikeudet taloudellisen käyttöajan mukaan, enintään = 10 vuotta
Ohjelmistot = 3 vuotta

Rakennukset ja rakennelmat

Sähköasemien rakennukset ja erilliset rakennukset = 40 vuotta
Sähköasemien rakennelmat = 30 vuotta
Kaasuturbiinivoimalaitosten rakennukset ja rakennelmat = 20-40 vuotta
Erilliset rakennelmat = 15 vuotta

Voimajohdot

Voimajohdot 400 kV = 40 vuotta
Tasasähköjohdot = 40 vuotta
Voimajohdot 110-220 kV = 30 vuotta
Kreosoottipylväät ja niiden hävittämiskustannukset* = 30 vuotta
Voimajohtojen (400 kV) alumiinipylväät = 10 vuotta
Valokuitu-ukkosjohtimet = 10-20 vuotta

Koneet ja kalusto

Sähköasemien koneet = 10-30 vuotta
Kaasuturbiinivoimalaitokset = 20 vuotta
Muut koneet ja kalusto = 3-5 vuotta

* Hävittämiskustannukset on diskontattu nykyarvoon, joka on lisätty käyttöomaisuuden arvoon ja kirjattu pakollisena varauksena.

Liikearvon poistoaika on 20 vuotta, koska kantaverkkoliiketoiminta on luonteeltaan pitkäaikaista liiketoimintaa, jonka tuotot kertyvät usean vuosikymmenen ajalta.

Päästöoikeudet

Päästöoikeudet käsitellään kirjanpidossa Kirjanpitolautakunnan lausunnon 1767/2005 nettomenettelyn mukaisesti.

Vaihto-omaisuuden arvostus

Vaihto-omaisuus esitetään FIFO -periaatteen mukaisesti hankintamenon, sitä alemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä.

Rahat, pankkisaamiset ja arvopaperit rahoitusomaisuudessa

Rahat ja pankkisaamiset sisältävät käteiset varat ja pankkitilit. Rahoitusarvopaperit ovat sijoitus- ja yritystodistuksia, sekä sijoituksia lyhyen koron rahastoihin. Markkinanoteeratut arvopaperit ja niihin rinnastettavat varat arvostetaan alkuperäiseen hankintahintaan tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Korolliset velat

Pitkäaikaiset korolliset velat muodostuvat rahoituslaitoslainoista ja kansainvälisen joukkovelkakirjalainaohjelman alla liikkeeseen lasketuista velkakirjoista. Lyhytaikaiset korolliset velat koostuvat kotimaisen ja kansainvälisen yritystodistusohjelman alla liikkeeseen lasketuista yritystodistuksista sekä pitkäaikaisten lainojen ja joukkovelkakirjalainojen lyhytaikaisesta osuudesta. Velkaohjelmien puitteissa liikkeeseen lasketut velkakirjat ovat sekä euro- että ulkomaan valuutan määräisiä. Fingridillä on sekä kiinteä- että vaihtuvakorkoista velkaa ja velkakirjoja, joissa on korkorakennelmia. Korko jaksotetaan velan laina-ajalle. Velkakirjan mahdollinen yli- tai alihinta jaksotetaan kyseisen velkakirjan laina-ajalle. Valmiusluottojen järjestelypalkkiot kirjataan pääsääntöisesti heti kuluksi ja luotonvarausprovisiot kirjataan kuluksi sopimusajalle.

Rahoitusriskien hallinta

Rahoitusriskien hallinnassa noudatettavat periaatteet on esitetty konsernin liitetiedoissa luvussa 5.2 ja 5.3.

Tuloverot

Veroihin kirjataan tilikauden tulosta vastaava suoriteperusteinen vero sekä aikaisempien tilikausien verojen oikaisut.

Laskennalliset verot

Laskennallisia verosaamisia ja -velkoja ei kirjata tuloslaskelmaan tai taseeseen. Niitä koskevat tiedot esitetään liitetiedoissa.

2. LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN
Fingrid Oyj:n liiketoiminta on kokonaisuudessaan järjestelmävastuullista kantaverkkoliiketoimintaa, minkä johdosta liikevaihdon jakoa toimialoittain ei ole.
LIIKEVAIHTO, 1 000 € 2016 2015
Kantaverkkotulot 382 395 333 005
Tasesähkön myynti 153 881 137 127
Rajasiirto 24 015 11 174
Läpisiirtotuotot 13 199 15 298
Estlink pullonkaulatuotot 0 4 180
Pohjoismaiset pullonkaulatuotot 0 86 762
Tehoreservi palvelutuotot 295 273
Alkuperätakuupalvelutuotot 244 458
Muu liikevaihto 7 382 4 127
Yhteensä 581 410 592 403
3. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT, 1 000 € 2016 2015
     
Vuokratuotot 922 1 196
Käyttöomaisuuden myyntivoitot 3 796 2 424
Saadut avustukset 282 199
Pullonkaulatuotot 6 325 0
Muut tuotot 1 368 1 539
Yhteensä 12 693 5 358
4. MATERIAALIT JA PALVELUT, 1 000 € 2016 2015
     
Ostot tilikauden aikana 170 793 154 208
Häviösähköhankinnat 57 555 68 566
Varastojen muutos, lisäys (-) tai vähennys (+) 396 178
Aineet ja tarvikkeet 228 745 222 951
Palvelut 13 010 10 481
Yhteensä 241 755 233 432
5. HENKILÖSTÖKULUT, 1 000 € 2016 2015
     
Palkat ja palkkiot 22 735 21 320
Eläkekulut 4 433 3 518
Muut henkilösivukulut 1 430 967
Yhteensä 28 598 25 804
Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot, 1 000 € 2016 2015
Juhani Järvi, puheenjohtaja (6.6.2014 alkaen) 34 19
Helena Walldén, puheenjohtaja (6.4.2016 saakka) 11 38
Juha Majanen, varapuheenjohtaja (22.3.2012 alkaen) 23 21
Sanna Syri, hallituksen jäsen (14.4.2015 alkaen) 20 13
Esko Torsti, hallituksen jäsen (22.3.2012 alkaen) 20 18
Anu Hämäläinen, hallituksen jäsen (6.4.2016 alkaen) 14  
Sirpa Ojala, hallituksen jäsen (14.4.2015 saakka)   5
Jukka Ruusunen, toimitusjohtaja 352 324
     
Yhtiön palveluksessa toimihenkilöitä tilikauden aikana:    
Henkilöstö keskimäärin 336 319
Henkilöstö vuoden lopussa 334 315
6. SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT, 1 000 € 2016 2015
Liikearvo 6 433 6 433
Muut pitkävaikutteiset menot 5 856 5 961
Rakennukset ja rakennelmat 8 100 7 303
Koneet ja kalusto 50 973 47 643
Voimajohdot 36 904 35 982
Yhteensä* 108 267 103 323
* sähköverkon poistot (liitetiedot 12 ja 13) 88 967 94 249
7. LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT, 1 000 € 2016 2015
Ulkopuoliset urakat ja työsuoritukset ym. 53 277 45 722
Verkkovuokrat 241 229
Muut vuokrakulut 2 575 2 498
Muut kulut 9 681 9 455
Yhteensä 65 774 57 904
8. TILINTARKASTUSYHTEISÖN PALKKIOT, 1 000 € 2016 2015
PricewaterhouseCoopers Oy:    
Tilintarkastuspalkkiot 61 42
Veroneuvonta 21 16
Tilintarkastuslain 1.1,2 §:ssä tarkoitetut toimeksiannot 3 0
Muut palkkiot 60 58
Yhteensä 142 116
9. RAHOITUSTUOTOT JA KULUT, 1 000 € 2016 2015
Osinkotuotot saman konsernin yrityksiltä 294 0
Osinkotuotot muilta 565 556
Korko- ja muut rahoitustuotot muilta 7 332 13 274
  8 192 13 829
Korko- ja muut rahoituskulut saman konsernin yrityksille 0 -0
Korko- ja muut rahoituskulut muille -28 313 -36 665
  -28 313 -36 665
Yhteensä -20 121 -22 835
10. TULOVEROT, 1 000 € 2016 2015
Tuloverot tilikaudelta 25 722 30 721
Yhteensä 25 722 30 721
     
Laskennalliset verovelat ja -saamiset, 1 000 €
Laskennalliset verosaamiset    
Väliaikaisista eroista 296 334
  296 334
Laskennalliset verovelat    
Väliaikaisista eroista 242 256
Tilinpäätössiirroista 89 779 89 779
  90 021 90 035
Yhteensä 89 725 89 701
11. LIIKEARVO, 1 000 € 2016 2015
Hankintameno 1.1. 128 664 128 664
Hankintameno 31.12. 128 664 128 664
Kertyneet suunnitelman mukaiset poistot 1.1. -117 942 -111 509
Suunnitelman mukaiset poistot 1.1-31.12. -6 433 -6 433
Kirjanpitoarvo 31.12. 4 289 10 722
     
Kertynyt poistoero 1.1. -10 722 -17 155
Poistoeron vähennys 1.1. - 31.12. 6 433 6 433
Kokonais- ja suunnitelmapoistojen kertynyt erotus 31.12. -4 289 -10 722
12. MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT, 1 000 € 2016 2015
Hankintameno 1.1. 180 861 180 215
Lisäykset 1.1.-31.12. 3 548 2 576
Vähennykset 1.1.-31.12. -690 -1 929
Hankintameno 31.12. 183 719 180 861
Kertyneet suunnitelman mukaiset poistot 1.1. -98 519 -93 724
Vähennysten suunnitelman mukaiset poistot 1.1.-31.12. 427 1 166
Suunnitelman mukaiset poistot 1.1-31.12. -5 856 -5 961
Kirjanpitoarvo 31.12.* 79 770 82 342
     
Kertynyt poistoero 1.1. -55 954 -57 354
Poistoerojen lisäys 1.1.-31.12. -737 -753
Poistoeron vähennys 1.1.-31.12. 1 496 2 154
Kokonais- ja suunnitelmanpoistojen kertynyt erotus 31.12. -55 195 -55 954
*Sähköverkon nettoinvestoinnit, 1 000 € 2016 2015
Kirjanpitoarvo 31.12. 74 378 77 101
Kirjanpitoarvo 1.1. -77 101 -80 742
Suunnitelman mukaiset poistot 1.1-31.12. 3 941 5 050
Vähennykset 1.1-31.12. 263 763
Yhteensä 1 482 2 171
13. AINEELLISET HYÖDYKKEET, 1 000 € 2016 2015
Maa- ja vesialueet    
Hankintameno 1.1. 15 349 14 974
Lisäykset 1.1.-31.12. 393 442
Vähennykset 1.1.-31.12. -41 -67
Hankintameno 31.12. 15 701 15 349
     
Rakennukset ja rakennelmat    
Hankintameno 1.1. 218 637 200 650
Lisäykset 1.1.-31.12. 34 634 18 214
Vähennykset 1.1.-31.12. -168 -227
Hankintameno 31.12. 253 104 218 637
Kertyneet suunnitelman mukaiset poistot 1.1. -51 436 -44 192
Vähennysten suunnitelman mukaiset poistot 1.1.-31.12. 73 59
Suunnitelman mukaiset poistot 1.1.-31.12. -8 100 -7 303
Kirjanpitoarvo 31.12. 193 640 167 201
Kertynyt poistoero 1.1. -13 534 -13 590
Poistoeron lisäys 1.1.-31.12. -970 -852
Poistoeron vähennys 1.1.-31.12. 925 908
Kokonais- ja suunnitelmapoistojen kertynyt erotus 31.12. -13 579 -13 534
     
Koneet ja kalusto    
Hankintameno 1.1. 1 029 839 991 645
Lisäykset 1.1.-31.12. 61 839 38 824
Vähennykset 1.1.-31.12. -100 -630
Hankintameno 31.12. 1 091 578 1 029 839
Kertyneet suunnitelman mukaiset poistot 1.1. -464 296 -416 959
Vähennysten suunnitelman mukaiset poistot 1.1.-31.12. 8 306
Suunnitelman mukaiset poistot 1.1.-31.12. -50 973 -47 643
Kirjanpitoarvo 31.12. 576 317 565 543
Kertynyt poistoero 1.1. -184 046 -188 372
Poistoeron lisäys 1.1.-31.12. -782 -2 012
Poistoeron vähennys 1.1.-31.12. 7 665 6 338
Kokonais- ja suunnitelmapoistojen kertynyt erotus 31.12. -177 163 -184 046
     
Voimajohdot    
Hankintameno 1.1. 1 221 808 1 197 089
Lisäykset 1.1.-31.12. 74 414 30 003
Vähennykset 1.1.-31.12. -5 565 -5 283
Hankintameno 31.12. 1 290 658 1 221 808
Kertyneet suunnitelman mukaiset poistot 1.1. -448 824 -416 065
Vähennysten suunnitelman mukaiset poistot 1.1.-31.12. 3 944 3 223
Suunnitelman mukaiset poistot 1.1.-31.12. -36 904 -35 982
Kirjanpitoarvo 31.12. 808 875 772 985
Kertynyt poistoero 1.1. -369 891 -357 675
Poistoeron lisäys 1.1.-31.12. -50 934 -14 391
Poistoeron vähennys 1.1.-31.12. 36 904 2 175
Kokonais- ja suunnitelmapoistojen kertynyt erotus 31.12. -383 922 -369 891
     
Muut aineelliset hyödykkeet    
Hankintameno 1.1. 118 118
Hankintameno 31.12. 118 118
     
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat    
Hankintameno 1.1. 120 816 78 687
Lisäykset 1.1.-31.12. 116 534 134 335
Siirrot muihin aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 1.1.-31.12. -177 946 -92 206
Hankintameno 31.12. 59 404 120 816
     
Aineelliset hyödykkeet yhteensä* 1 654 054 1 642 011
     
* Sähköverkon verkkoinvestoinnit, 1 000 € 2016 2015
Kirjanpitoarvo 31.12. 1 618 586 1 635 324
Kirjanpitoarvo 1.1. -1 635 324 -1 598 045
Suunnitelman mukaiset poistot 1.1.-31.12. 85 026 89 199
Vähennykset 1.1.-31.12. 1 742 2 451
Yhteensä 70 030 128 930
 
14. SIJOITUKSET, 1 000 € 2016 2015
Osuudet saman konsernin yrityksissä    
Hankintameno 1.1. 505 505
Lisäykset 1.1.-31.12. 3 0
Hankintameno 31.12. 507 505
     
Osuudet omistusyhteysyrityksissä    
Hankintameno 1.1. 8 588 8 642
Vähennykset 1.1.-31.12. 0 -55
Hankintameno 31.12. 8 588 8 588
     
Muut osakkeet ja osuudet    
Hankintameno 1.1. 1 885 1 417
Lisäykset 1.1.-31.12. 227 469
Vähennykset 1.1.-31.12. -147 0
Hankintameno 31.12. 1 965 1 885
Sijoitukset yhteensä 11 060 10 978
15. VAIHTO-OMAISUUS, 1 000 € 2016 2015
Aineet ja tarvikkeet 31.12. 12 139 12 647
Keskeneräiset työt 131 18
Yhteensä 12 269 12 665
16. PITKÄAIKAISET SAAMISET, 1 000 € 2016 2015
Lainasaamiset konserniyrityksiltä 2 808 0
Lainasaamiset osakkuusyrityksiltä 4 000 2 500
Yhteensä 6 808 2 500
17. SAAMISET KONSERNIYRITYKSISSÄ, 1 000 € 2016 2015
Lyhytaikaiset:    
Myyntisaamiset 799 209
Korkosaamiset 27 0
Yhteensä 827 209
18. SAAMISET OMISTUSYHTEYSYRITYKSISSÄ, 1 000 € 2016 2015
Lyhytaikaiset:    
Myyntisaamiset 125 39
Korkosaamiset 18 9
Yhteensä 144 48
19. SIIRTOSAAMISET, 1 000 € 2016 2015
Korot ja muut rahoituserät 7 333 8 202
Myynnin ja ostojen jaksotukset 1 666 6 111
Muut siirtosaamiset 200 178
Yhteensä 9 199 14 491
20. SIIRTOSAAMISIIN SISÄLTYVÄT, KULUKSI KIRJAAMATTOMAT MENOT JA PÄÄOMA-ALENNUKSET LAINOJEN LIIKKEESEEN LASKEMISESTA, 1 000 € 2016 2015
Pääoma-alennukset 1 039 1 184
21. RAHAVARAT, 1 000 € 2016 2015
Yritystodistukset 12 991 53 935
Lyhyen koron rahastot 44 402 39 324
Pankkitalletukset 10 000 10 000
Rahavarat ja pankkisaamiset 11 939 13 099
Yhteensä 79 333 116 358
22. OMA-PÄÄOMA, 1 000 € 2016 2015
     
Osakepääoma 1.1. 55 922 55 922
Osakepääoma 31.12. 55 922 55 922
     
Ylikurssirahasto 1.1. 55 922 55 922
Ylikurssirahasto 31.12. 55 922 55 922
     
Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1. 162 088 103 346
Osingonjako -90 000 -65 000
Voitto edellisiltä vuosilta 31.12. 72 088 38 346
Tilikauden voitto 103 866 123 742
     
Oma pääoma 31.12. 287 799 273 933
Omasta pääomasta jakokelpoisia varoja 175 954 162 088
Osakemäärä, kpl Osake-sarja A Osake-sarja B Yhteensä
1.1.2016 2 078 1 247 3 325
31.12.2016 2 078 1 247 3 325
       

 

A-sarjan osake oikeuttaa yhtiökokouksessa äänestämään kolmella äänellä ja B-sarjan osake yhdellä äänellä. Valittaessa hallituksen jäseniä jokainen A-sarjan osake oikeuttaa äänestämään yhtiökokouksessa kymmenellä äänellä ja jokainen B-sarjan osake yhdellä äänellä.

B-sarjan osakkeet tuottavat oikeuden saada ennen A-sarjan osakkeita voitonjakoon käytettävissä olevista varoista jäljempänä määritelty vuotuinen osinko. Ellei vuotuista osinkoa voida jakaa osakkeille jonakin vuonna, osakkeet tuottavat oikeuden saada jakamatta jäänyt määrä myöhempinä vuosina voitonjakoon käytettävissä olevista varoista, kuitenkin siten, että B-sarjan osakkeet tuottavat oikeuden saada vuotuinen osinko ja jakamatta jäänyt määrä ennen A-sarjan osakkeita. B-sarjan osakkeilla ei ole oikeutta saada muuta osinkoa.

Yhtiökokous päättää osingon maksusta.

Kulloinkin jaettavaksi päätetystä osingosta jaetaan A-sarjan kaikille osakkeille kahdeksankymmentäkaksi (82) prosenttia ja B-sarjan kaikille osakkeille kahdeksantoista (18) prosenttia kuitenkin siten, että B-sarjan osakkeille jaetaan ensin kultakin tilikaudelta jaettavaksi päätetystä osingosta kaksikymmentä (20) miljoonaa euroa. Ellei edellä mainittua kahdenkymmenen (20) miljoonan euron suuruista tilikausittaista vähimmäismäärää jaeta (kokonaan tai osittain) B-sarjan osakkeille jonakin tilikautena, B-sarjan osakkeet tuottavat oikeuden saada kyseinen jakamatta jäänyt vähimmäismäärä (tai tällaisten jakamatta jääneiden tilikausittaisten vähimmäismäärien kumulatiivinen kertymä) seuraavan osingonjaon, maksettavien mahdollisten jako-osuuksien tai muun varojenjaon yhteydessä ennen muuta osinkoa, jako-osuutta tai varojenjakoa kunnes jakamatta jäänyt vähimmäismäärä on kokonaisuudessaan tullut jaetuksi B-sarjan osakkeille.

Määräysvallattomia osuuksia ei ole.

23. TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ, 1 000 € 2016 2015
Kertynyt poistoero suunnitelman mukaisista ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotuksesta. 448 897 448 897
24. JOUKKOVELKAKIRJALAINAT, 1 000 €       2016 2015
           
Valuutta Nimellisarvo Eräpäivä Korko    
EUR 20 000 11.4.2017 vaihtuvakorkoinen 20 000 20 000
EUR 25 000 11.4.2017 vaihtuvakorkoinen 25 000 25 000
EUR 30 000 15.6.2017 3,07% 30 000 30 000
EUR 50 000 21.9.2020 vaihtuvakorkoinen 50 000  
EUR 30 000 19.9.2022 vaihtuvakorkoinen 30 000  
EUR 30 000 11.9.2023 2,71% 30 000 30 000
EUR 300 000 3.4.2024 3,50% 300 000 300 000
EUR 25 000 27.3.2028 2,71% 25 000 25 000
EUR 10 000 12.9.2028 3,27% 10 000 10 000
EUR 80 000 24.4.2029 2,95% 80 000 80 000
EUR 30 000 30.5.2029 2,89% 30 000 30 000
        630 000 550 000
           
JPY 500 000 22.6.2017 1,28% 4 507 4 507
        4 507 4 507
           
NOK 200 000 17.10.2016 5,15%   24 620
NOK 200 000 11.4.2017 5,16% 24 620 24 620
NOK 200 000 10.11.2017 5,12% 23 725 23 725
NOK 200 000 12.11.2019 5,37% 23 725 23 725
NOK 100 000 16.9.2025 4,31% 12 512 12 512
        84 582 109 201
           
SEK 100 000 15.1.2016 3,30%   10 390
SEK 500 000 18.10.2016 vaihtuvakorkoinen   54 900
SEK 500 000 18.10.2016 3,50%   54 900
SEK 1 000 000 19.11.2018 vaihtuvakorkoinen 107 308 107 308
        107 308 227 497
           
Joukkovelkakirjalainat, pitkäaikaiset yhteensä       698 544 746 396
Joukkovelkakirjalainat, lyhytaikaiset yhteensä       127 852 144 809
           
Yhteensä       826 396 891 205
   

 

25. VELAT, JOTKA ERÄÄNTYVÄT VIIDEN VUODEN TAI SITÄ PIDEMMÄN AJAN KULUTTUA, 1 000 € 2016 2015
Joukkovelkakirjalainat 517 512 487 512
Lainat rahoituslaitoksilta 90 216 107 879
Yhteensä 607 728 595 391
26. VELAT SAMAN KONSERNIN YRITYKSILLE, 1 000 € 2016 2015
Lyhytaikaiset:    
Muut velat 1 103 503
Yhteensä 1 103 503
27. VELAT OMISTUSYHTEYSYRITYKSILLE, 1 000 € 2016 2015
Lyhytaikaiset:    
Ostovelat 152 2
Yhteensä 152 2
28. MUUT VELAT, 1 000 € 2016 2015
Lyhytaikaiset:    
Muut lainat / yritystodistukset (kansainväliset ja kotimaiset) 120 128 75 003
Arvonlisäverovelka 11 860 7 787
Sähköverovelka 3 093 3 045
Saadut vakuudet 923 15
Muut velat 667 582
Yhteensä 136 671 86 432
29. SIIRTOVELAT, 1 000 € 2016 2015
Lyhytaikaiset:    
Korko ja muut rahoituserät 12 822 14 739
Palkat ja henkilösivukulut 5 693 4 310
Myynnin ja ostojen jaksotukset 5 766 3 784
Muut siirtovelat 5 277 13 336
Yhteensä 29 558 36 170
30. PAKOLLISET VARAUKSET, 1 000 € 2016 2015
Kreosootti- ja suolakyllästeiset puupylväät, hävittämiskustannukset 1 481 1 668
Yhteensä 1 481 1 668
31. JOHDANNAISINSTRUMENTIT, 1 000 €
  2016       2015       Hierarkian taso
Korko- ja valuuttajohdannaiset Käypä arvo
pos.
Käypä arvo
neg.
Käypä
nettoarvo
Nimellisarvo Käypä arvo
pos.
Käypä arvo
neg.
Käypä
nettoarvo
Nimellisarvo  
  31.12.16 31.12.16 31.12.16 31.12.16 31.12.15 31.12.15 31.12.15 31.12.15  
Valuutan- ja koronvaihtosopimukset 6 930 -12 487 -5 558 196 396 15 286 -20 297 -5 011 341 205 Taso 2
Valuuttatermiinit 46   46 2 271   -88 -88 4 505 Taso 2
Koronvaihto
-sopimukset
26 667 -6 725 19 943 360 000 24 348 -9 442 14 905 430 000 Taso 2
Ostetut korko-optiot 1 350   1 350 518 820 862   862 358 820 Taso 2
Yhteensä 34 993 -19 212 15 781 1 077 487 40 496 -29 827 10 668 1 134 531  
Sähkö-
johdannaiset
Käypä arvo
pos.
Käypä arvo
neg.
Käypä
nettoarvo
TWh Käypä arvo
pos.
Käypä arvo
neg.
Käypä
nettoarvo
TWh  
  31.12.16 31.12.16 31.12.16 31.12.16 31.12.15 31.12.15 31.12.15 31.12.15  
Sähkötermiinit, NASDAQ OMX Commodities, ei suojauslasketut johdannaiset 1 639,52 -8 157,40 -6 517,87 4,07   -49 060,14 -49 060,14 4,22 Taso 1
Yhteensä 1 639,52 -8 157,40 -6 517,87 4,07   -49 060,14 -49 060,14 4,22  
                   
32. VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET, 1 000 € 2016 2015
     
Vuokravastuut    
Tulevan vuoden maksut 3 536 2 643
Myöhemmin 28 653 23 299
  32 189 25 942
Käyttöoikeussopimukset    
Tulevan vuoden maksut 7 601 8 017
Myöhemmin 72 677 81 048
  80 278 89 065
Annetut pantit    
Tilipanttaus, kiinteistövuokrasopimusten vakuudeksi 9 9
Tilipanttaus, tulliluoton vakuudeksi 280 280
Vakuusrahastotalletus, sähkön pörssikaupan vakuudeksi 0 863
  289 1 151
Muut taloudelliset vastuut    
Vuokravakuus, takaus 38 38
Luotonvarausprovisio ja sitoutumispalkkio:    
Tuleva vuosi 395 326
Myöhemmin 1 154 1 154
  1 587 1 518
33. LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTOJEN OIKAISUT, 1 000 € 2016 2015
Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa    
Poistot 108 267 103 323
Käyttöomaisuuden myyntivoitot/- tappiot (-/+) -3 778 -2 129
Yhteensä 104 489 101 194

 

34. OIKEUDENKÄYNNIT JA VIRANOMAISMENETTELYT

Fingridiä vastaan nostettiin joulukuussa 2016 kanne, jossa vaadittiin tarkentumatonta vahingonkorvaussummaa väitetyn sopimusrikkomuksen perusteella. Väitetty vahinko on luonteeltaan jatkuva vahinko ja sen esitetty määrä kanteen vireillepanohetkeen mennessä on ollut 135 000 euroa. Fingrid on kiistänyt kanteessa esitetyt vaatimukset. Asia on vireillä tuomioistuimessa. Fingridin näkemyksen mukaan oikeudenkäynnillä ei todennäköisesti tule olemaan merkittävää vaikutusta yhtiön tulokseen tai taloudelliseen asemaan. Yhtiön tilinpäätökseen ei siten sisälly tähän oikeudenkäyntiin liittyviä varauksia.

Muilta osin vireillä ei ole Fingridin toimintaan oleellisesti vaikuttavia oikeudenkäyntejä tai viranomaismenettelyjä.

35. SÄHKÖMARKKINALAIN MUKAINEN LIIKETOIMINTOJEN ERIYTTÄMINEN

Tase- ja säätösähkö

Jokainen sähkömarkkinatoimija on velvollinen huolehtimaan sähkötaseensa tasapainottamisesta joko sopimalla siitä Fingridin kanssa tai jonkun muun toimijan kanssa. Fingrid ostaa ja myy tasesähköä tasapainottaakseen sähkömarkkinatoimijan (tasevastaavan) tunnittaisen sähkötaseen. Tasesähkökauppa ja tasesähkön hinnoittelu perustuvat tasepalvelusopimukseen, jonka ehdot ovat yhtäläiset ja julkiset.

Fingrid huolehtii maan hetkellisen tehotasapainon ylläpidosta ostamalla ja myymällä säätösähköä Suomessa. Tasevastaavat voivat osallistua pohjoismaiseen säätösähkömarkkinaan jättämällä tarjouksia käytössään olevasta kapasiteetista. Säätösähkömarkkinoille osallistumisen ehdot ja säätösähkön hinnoittelu perustuvat tasepalvelusopimukseen.

Fingrid vastaa myös valtakunnallinen taseselvityksen tekemisestä. Taseselvitys tapahtuu käyttötunnin jälkeen selvittämällä toteutuneet sähkön tuotannot, kulutukset ja sähkökaupat. Taseselvityksen tuloksena saadaan kunkin sähkökaupan osapuolen sähkötaseet.

Tasevastuun hoito

Energiaviraston päätöksen mukaan Fingrid Oyj:n tulee eriyttää valtakunnallisen tasevastuun hoitoon liittyvä toiminta sähkömarkkinalain 12 luvun mukaisesti. Tasevastuun hoito sisältyy kantaverkkotoimintaan.

Tasepalveluyksikön tuloslaskelman eriyttäminen on toteutettu sisäisen laskennan avulla seuraavasti:

Tuotot  suoraan
Erilliskustannukset suoraan
Tuotannolliset kustannukset aiheuttamisperiaatteella
Hallinnolliset kustannukset  aiheuttamisperiaatteella
Poistot   aiheuttamisperiaatteella Fingrid Oyj:n poistokäytännön mukaan
Rahoitustuotot ja -kulut  laskennallisen velan perusteella
Tuloverot laskennallisesti tuloksesta

 

Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin vuoden 2016 aikana oli 12 (14). Liikevoitto oli 4 (6) prosenttia liikevaihdosta.

TASEVASTUUN HOITO,
ERIYTETTY TULOSLASKELMA
1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015
1 000 € 1 000 €
LIIKEVAIHTO* 165 393 148 240
Liiketoiminnan muut tuotot 1 1
Materiaalit ja palvelut* -156 520 -136 914
Henkilöstökulut -1 385 -1 552
Poistot ja arvonalentumiset -181 -306
Liiketoiminnan muut kulut -1 129 -1 208
     
LIIKEVOITTO 6 178 8 261
Rahoitustuotot ja -kulut 48 30
     
VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 6 226 8 291
Tilinpäätössiirrot -89 35
Tuloverot -884 0
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 5 253 8 327
TASEVASTUUN HOITO,
ERIYTETTY TASE
VASTAAVAA 31.12.2016 31.12.2015
  1 000 € 1 000 €
PYSYVÄT VASTAAVAT    
     
Aineettomat hyödykkeet    
Muut pitkävaikutteiset menot 385 415
     
Aineelliset hyödykkeet    
Koneet ja kalusto 247 254
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 62 62
     
Sijoitukset    
Osuudet omistusyhteysyrityksissä 2 001 2 001
     
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 2 695 2 732
     
VAIHTUVAT VASTAAVAT    
     
Pitkäaikaiset    
Lainasaamiset osakkuusyrityksiltä 4 000 2 500
     
Lyhytaikaiset saamiset    
Myyntisaamiset 27 420 21 368
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 18 469 14 899
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 144 48
Muut saamiset 1 504 1 616
  47 537 37 931
     
Rahat ja pankkisaamiset 1 1
     
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 51 538 40 432
Vastaavaa yhteensä 54 233 43 164
VASTATTAVAA 31.12.2016 31.12.2015
1 000 € 1 000 €
     
OMA PÄÄOMA    
Osakepääoma 32 32
Ylikurssirahasto 286 286
Edellisten tilikausien voitto 16 620 8 293
Tilikauden voitto 5 253 8 327
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 22 190 16 937
     
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ -470 -560
     
VIERAS PÄÄOMA    
Lyhytaikainen vieras pääoma    
Ostovelat 30 724 26 020
Velat saman konsernin yrityksille 906 766
Siirtovelat 884  
  32 513 26 786
Vieras pääoma yhteensä 32 513 26 786
Vastaavaa yhteensä 54 233 43 164

Tiedonvaihdon kehittäminen

Fingridillä on sähkömarkkinalaissa säädetty tehtävä kehittää sähkökaupan ja taseselvityksen edellyttämää tiedonvaihtoa. Fingridin tiedonvaihtopalvelut ovat osa sähkömarkkinoiden tiedonvaihtoympäristöä. Tehokkaan ja oikeellisen tiedonvaihdon kehittämiseksi Fingrid tekee tiivistä yhteistyötä mm. sähkömarkkinatoimijoiden, etujärjestöjen, palveluntarjoajien, valvovan viranomaisen, lainsäätäjän, kansallisten ja kansainvälisten sanomaliikennettä kehittävien organisaatioiden sekä muiden kantaverkkoyhtiöiden kanssa.

Energiaviraston päätöksen mukaan Fingrid Oyj:n tulee eriyttää tiedonvaihdon kehittämiseen liittyvä toiminta sähkömarkkinalain 12 luvun mukaisesti. Tiedonvaihdon kehittäminen on osa kantaverkkotoimintaa.

Tiedonvaihdon kehittämisen tuloslaskelman eriyttäminen on toteutettu sisäisen laskennan avulla seuraavasti:

Tuotot suoraan
Erilliskustannukset suoraan
Hallinnolliset kustannukset aiheuttamisperiaatteella
Tuloverot laskennallisesti tuloksesta

 

TIEDONVAIHDON KEHITTÄMINEN,
ERIYTETTY TULOSLASKELMA
1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015
1 000 € 1 000 €
     
LIIKEVAIHTO 595 528
Henkilöstökulut -144 -165
Liiketoiminnan muut kulut -392 -236
     
LIIKEVOITTO 59 127
     
VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 59 127
Tuloverot -12 -25
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 48 102
TIEDONVAIHDON KEHITTÄMINEN,
ERIYTETTY TASE
VASTAAVAA 31.12.2016 31.12.2015
1 000 € 1 000 €
VAIHTUVAT VASTAAVAT    
Myyntisaamiset   56
Muut saamiset 147 159
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 147 215
Vastaavaa yhteensä 147 215
VASTATTAVAA 31.12.2016 31.12.2015
1 000 € 1 000 €
     
OMA PÄÄOMA    
Osakepääoma 3 3
Edellisten tilikausien tulos -636 -738
Tilikauden voitto 48 102
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ -586 -634
     
VIERAS PÄÄOMA    
Lyhytaikainen vieras pääoma    
Ostovelat 12 10
Velat saman konsernin yrityksille 686 716
Muut velat 36 123
  734 849
     
Vieras pääoma yhteensä 734 849
Vastattavaa yhteensä 147 215

 

 

Kantaverkkotoiminta

Kantaverkkotoiminta on luvanvaraista sähkön kantaverkossa harjoitettua sähköverkkotoimintaa. Sähköverkkotoiminta on määritelty sähkömarkkinanlain ensimmäisessä luvussa ja kantaverkkotoiminta viidennessä luvussa. Fingrid Oyj:n toiminnasta kantaverkkotoimintaan eivät kuulu tehoreservijärjestelyn ja sähkön alkuperätakuupalvelun hallinnoinnin hoitamiseen liittyvä toiminta sekä vuonna 2015 käynnistetty datahub-projekti. Kantaverkkotoimintaan kuulumattomat toiminnot muodostavat sähkömarkkinalain 12 luvun mukaisesti kantaverkkotoiminnasta eriytettävän muun liiketoiminnan.

Kantaverkkotoiminnan ja muun toiminnan tuloslaskelman ja taseen eriyttäminen on toteutettu sähkömarkkinalain 12 luvun mukaisesti ja kohdistamisessa on käytetty sisäisen laskennan tietoja seuraavasti:

Tuotot suoraan
Erilliskustannukset  suoraan
Tuotannolliset kustannukset  aiheuttamisperiaatteella
Hallinnolliset kustannukset aiheuttamisperiaatteella
Poistot aiheuttamisperiaatteella Fingrid Oyj:n poistokäytännön mukaan
Rahoitustuotot ja -kulut laskennallisen velan perusteella
Tuloverot laskennallisesti tuloksesta
Tase-erät aiheuttamisperiaatteella


 

ERIYTETTY TULOSLASKELMA KANTAVERKKOLIIKETOIMINTA MUU LIIKETOIMINTA
1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2016
1 000 € 1 000 €
LIIKEVAIHTO 578 390 3 019
Liiketoiminnan muut tuotot 12 693  
Materiaalit ja palvelut -241 755  
Henkilöstökulut -27 796 -802
Poistot ja arvonalentumiset -108 267  
Liiketoiminnan muut kulut -64 229 -1 545
     
LIIKEVOITTO 149 037 673
Rahoitustuotot ja -kulut -20 451 329
     
VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 128 587 1 002
     
VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 128 587 1 002
Tuloverot -25 522 -200
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 103 065 802
ERiYTETTY TASE
  KANTAVERKKOLIIKETOIMINTA MUU LIIKETOIMINTA
VASTAAVAA 31.12.2016 31.12.2016
  1 000 € 1 000 €
Aineettomat hyödykkeet:    
Liikearvo 4 289  
Muut aineettomat hyödykkeet 79 770  
  84 059  
Aineelliset hyödykkeet    
Maa- ja vesialueet 15 701  
Rakennukset ja rakennelmat 193 640  
Koneet ja kalusto 576 317  
Voimajohdot 808 875  
Muut aineelliset hyödykkeet 118  
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 59 404  
  1 654 054  
Sijoitukset:    
Osuudet saman konsernin yrityksissä   507
Osuudet omistusyhteysyrityksissä 8 588  
Muut osakkeet ja osuudet 1 965  
  10 553 507
     
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 748 666 507
     
VAIHTUVAT VASTAAVAT    
Vaihto-omaisuus 12 269  
     
Saamiset    
Pitkäaikaiset    
Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä   2 808
Lainasaamiset osakkuusyrityksiltä 4 000  
  4 000 2 808
Lyhytaikaiset    
Myyntisaamiset 70 674  
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 3 706 827
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 144  
Muut saamiset 1 298  
Siirtosaamiset 9 199  
  85 022 827
Rahoitusarvopaperit 57 394  
Rahat ja pankkisaamiset 21 939  
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 180 623 3 634
VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 929 289 4 141
ERIYTETTY TASE
  KANTAVERKKOLIIKETOIMINTA MUU LIIKETOIMINTA
VASTATTAVAA 31.12.2016 31.12.2016
  1 000 € 1 000 €
     
OMA PÄÄOMA    
Osakepääoma 55 920 3
Ylikurssirahasto 55 922  
Edellisten tilikausien voitto 72 630 -542
Tilikauden voitto 103 065 802
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 287 537 262
     
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 448 897  
     
PAKOLLISET VARAUKSET 1 481  
     
VIERAS PÄÄOMA    
Pitkäaikainen    
Joukkovelkakirjalainat 698 544  
Lainat rahoituslaitoksilta 151 203  
  849 748  
Lyhytaikainen vieras pääoma    
Joukkovelkakirjalainat 127 852  
Lainat rahoituslaitoksilta 21 662  
Ostovelat 24 802  
Velat saman konsernin yrityksille 1 103 3 706
Velat omistusyhteysyrityksille 152  
Muut velat 136 653 19
Siirtovelat 29 404 154
  341 627 3 879
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 191 374 3 879
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1 929 289 4 141
Kantaverkkotoiminnan eriytettyyn taseeseen sisältyvät muut pysyvät vastaava
ERIYTETTY TASE  
  KANTAVERKKOLIIKETOIMINTA
VASTAAVAA 31.12.2016
  1 000 €
Aineettomat hyödykkeet:  
Muut aineettomat hyödykkeet 5 392
  5 392
Aineelliset hyödykkeet  
Maa- ja vesialueet 15 459
Rakennukset ja rakennelmat 4 170
Koneet ja kalusto 14 512
Voimajohdot 1 209
Muut aineelliset hyödykkeet 118
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 59 404
  94 872
   
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 100 264
   

 

Pullonkaulatuotot kantaverkkotoiminnassa

Verkonhaltijan on käytettävä saamansa pullonkaulatuotot EY-asetuksen 714/2009 16 artiklan 6 kohdan mukaisiin tarkoituksiin, joita ovat jaetun kapasiteetin tosiasiallisen saatavuuden takaaminen sekä yhteenliittämiskapasiteettia ylläpitävät tai lisäävät verkkoinvestoinnit. Fingridin kantaverkkotoiminnan hinnoittelun sääntelyssä tapahtuneen muutoksen seurauksena yhtiö sisällyttää 1.1.2016 jälkeen saadut pullonkaulatuotot taseeseen muiden velkojen erään siirtovelat. Siirtoveloista pullonkaulatuottoja tuloutetaan tuloslaskelmaan liiketoiminnan muina tuottoina sitä mukaa, kun niitä vastaavat sääntelyssä määritellyt kulut kertyvät vuosikustannuksina tuloslaskelmaan. Vaihtoehtoisesti ne kirjataan taseessa tehtyjä sääntelyssä määriteltyjä investointeja vastaan pienentämään aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintamenoa, minkä seurauksena kyseisten hyödykkeiden poistot pienenevät. Ennen 1.1.2016 saadut pullonkaulatuotot kirjattiin liikevaihtoon. Vuodelta 2016 kertyneet pullonkaulatuotot käytettiin rajasiirtoyhteyksien kehittämiseen ja kunnossapitoon, sekä osittain Hirvisuo-Pyhänselkä verkkoinvestointiin, joka tukee sähkönsiirtoa Pohjois-Ruotsista.

Pullonkaulatuotot, 1 000 € 2016
Pullonkaulatuotot 1.1. 0
Kertyneet pullonkaulatuotot 39 863
Pullonkaulatuottoja vastaavat kulut -6 325
Pullonkaulatuottoja vastaavat investoinnit -33 538
Käyttämättömat pullonkaulatuotot 31.12. 0
   

Vastakaupat

Kantaverkkotoiminnassa käyttövarmuuden turvaamiseksi tehdyistä vastakaupoista aiheutuneista kuluista pullonkaulatuottoja voidaan käyttää rajayhteyksillä tehtyjen vastakauppakuluja vastaan. 

Vastakaupat, 1 000 € 2016 2015
Vastakaupat Suomen ja Ruotsin välillä 2 531 783
Vastakaupat Suomen ja Viron välillä 87 768
Vastakaupat Suomen sisäisillä yhteyksillä 1 242 2 233
Vastakaupat yhteensä 3 861 3 784
36. PÄÄSTÖOIKEUDET
Fingridille ei ole myönnetty maksuttomia päästöoikeuksia
päästökauppakaudelle 2013 - 2020.
Päästöoikeuksien käytöllä ei ollut tulosvaikutusta vuonna 2016.
  2016 2015
Kaikki CO2-päästöt yhteensä tCO2 10 326 6 697