Asiakkaat

Toiminnassamme tärkeää ovat avoimuus ja luottamus sekä aktiivinen vuorovaikutus asiakkaidemme kanssa. Näiden merkitys on edelleen korostunut, kun sähköjärjestelmä on murroksessa ja toimintaympäristön muutosnopeus kasvaa.

Julkaisimme toukokuussa keskustelunavauksena sähkömarkkinoiden tulevaisuutta koskevan keskustelupaperin. Sen tavoitteena oli tuoda esiin huolemme sähkömarkkinoiden toimintakyvyn heikentymisestä ja esittää konkreettisia toimia sähkömarkkinoiden tervehdyttämiseksi, jotta siirtyminen vähähiiliseen sähköjärjestelmään saavutettaisiin kustannustehokkaasti koko yhteiskunnan kannalta. Asiakkaat pitivät Fingridin aloitteellisuutta hyvänä asiana, ja saimme keskustelupaperiin yli kolmekymmentä kirjallista palautetta sähkömarkkinatoimijoilta. Aihetta on käsitelty myös lukuisissa kahdenvälisissä tapaamisissa, Fingridin asiakastoimikunnissa sekä asiakastilaisuuksissa vuoden mittaan. Haluamme jatkaa keskustelua jatkossakin. Lisäksi olemme jo käynnistäneet yhdessä alan toimijoiden kanssa pilottihankkeita ja konkreettisia toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Yhteistyö asiakkaidemme kanssa on ollut erittäin vilkasta datahubin kehittämisprojektissa. Tämä sähkön vähittäismarkkinoiden tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisuun liittyvä projekti on saanut asiakkailta paljon positiivista palautetta avoimuudesta ja sidosryhmien osallistamisesta prosessien määrittelyyn. Asiakkaat tiedostavat myös muutoksen suuruuden ja tiukan aikataulutavoitteen. Tämä on herättänyt myös huolta. Asiakkaita kiinnostaa erityisesti ennen datahubin käyttöönottoa tehtävä tiedon laadun parantaminen. Datahubiin valmistautumisesta on tekeillä webinaareja, ohjeistusta ja infotilaisuuksia ensi vuodelle.

Sähköverkkoa ja -markkinoita koskevien eurooppalaisten verkkosääntöjen käyttöönotto on työllistänyt Fingridiä ja asiakkaita toimintavuoden aikana. Verkkosääntöviidakon selkeyttämiseksi perustimme kaikille toimijoille avoimen Verkkosääntöfoorumin.

Kantaverkkoasiakkaita ovat vuoden aikana puhututtaneet vuoden alusta voimaan tulleet loissähkön uudet toimitusehdot. Loissähkön määrä kantaverkossa on muun muassa jakeluverkon kaapeloinnin myötä kasvanut niin paljon, että kompensoinnin kustannukset on oikeudenmukaista kohdentaa kompensointitarpeen aiheuttajille liittymäpistekohtaisesti. Osalle asiakkaista uusien toimitusehtojen noudattaminen on osoittautunut haasteelliseksi, ja olemme yhdessä asiakkaidemme kanssa ideoineet tähän ratkaisuja. Järjestimme joulukuussa myös Loissähköpäivän, jossa kerrottiin tarkemmin loissähkön seurannasta ja laskutusperiaatteista sekä kuultiin asiakkaiden kokemuksia käytännön kompensointiratkaisuista.

Toimintavuoden aikana olemme kuulleet asiakkaita useiden haastattelujen ja kyselyjen myötä toimintamme kehittämiseksi. Tutkimusten tulokset kertovat, että asiakkaamme ovat meihin melko tyytyväisiä, mutta odotukset ovat kasvussa. Fingridiltä odotetaan yhä parempaa asiakkaiden liiketoiminnan tuntemista ja ymmärtämistä sekä kustannustehokkuutta ja palveluiden vastaavuutta asiakkaiden tarpeisiin.

Yksi keskeinen kehitysalue toiminnassamme on sähköiset palvelut, ja julkaisimmekin toimintavuoden aikana useita uusia palveluja. Sähkön vähittäismarkkinoiden tiedonvaihdon toimijoille julkaisimme ediel.fi -portaalin, jossa toimijat vaihtavat tietoa keskenään ja voivat varmistaa sanomaliikenteensä toimivuuden. Kantaverkkotoimijoille toimme saataville liittymispisteiden sähkönlaatumittaukset, jotka helpottavat laatupoikkeamien tunnistamista sekä havaittujen vikatilanteiden selvittämistä. Julkaisimme kesällä internetsivujemme suosituimman palvelun, Voimajärjestelmän tila -kuvan, Fingrid Online -mobiilisovelluksena. Alkuvuodesta 2017 voimajärjestelmän tilaa kuvaavat mittaukset tulevat myös avoimen rajapinnan kautta hyödynnettäväksi asiakkaittemme ja kolmansien osapuolten omiin sovelluksiin. Sähköiset palvelut tulevat jatkossakin olemaan kehityksemme yhtenä painopisteenä. Tavoitteena on edelleen yhtenäistää ja selkiyttää niitä, jotta asiakkaidemme olisi helppoa saada tarvitsemansa tiedot yhdestä paikasta.

Asiakkaiden luottamus Fingridiin

Sähköpalvelun hinta

Kuva: Sähköpalvelun hinta. Sisältäen kantaverkkotoimintaan liittyvät kustannukset, kuten investoinnit, häviösähkö, järjestelmäpalvelut, mutta ei muita kantaverkkotoimintaan suoraan kuulumattomia kustannuksia, kuten julkisen palvelun velvoitteet, uusiutuvan energian syöttötariffi ja tehoreservi. Vertailuun valittu ETA-maat, joissa kantaverkkoyhtiön vastuulla ovat 110 kV että 400 kV rakenne.
Mukana vertailussa 15 maata: Belgia, Suomi, Tsekki, Tanska, Viro, Ranska, Iso-Britannia, Unkari, Irlanti, Liettua, Norja, Puola, Romania, Slovakia ja Islanti.

 

Vuoden varrelta

Asiakkaat kiittävät sujuvaa yhteistyötä ja sähkömarkkinoiden kehittämishalua