Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta

Innovaatiotoiminnan tavoitteena on parantaa toiminnan tuottavuutta ja laatua sekä vastata toimintaympäristön muutoksiin. Tutkimus ja kehityshankkeet ovat usein edellytys idean jalostamiseksi innovaatioksi. Lisäksi ennakoimalla tulevat toimintaympäristön muutokset voidaan ideointi ja T&K-hankkeet kohdentaa oikeille liiketoiminta-alueille ja tarvittavat toimenpiteet voidaan toteuttaa riittävän ajoissa.

Toimintavuonna T&K-toiminnan volyymi nousi uuteen ennätykseen ollen 2,1 miljoonaa euroa. Valtaosa (67 %) tutkimustyöstä ulkoistettiin yliopistoille, tutkimuslaitoksille ja muille tahoille oman työn koostuessa pääosin opinnäytetöistä (8 kpl) ja T&K-hankkeiden ohjauksesta. Digitalisaatiota koskevat kehityshankkeet ovat nousseet uudeksi painopisteeksi perinteisten kehityskohteiden (käyttövarmuus, sähkömarkkinat ja siirtoverkko) rinnalle.

Alan kotimaisen, tulevaisuuden tarpeet huomioivan osaamisen kehittäminen on myös Fingridin etu sekä laadukkaan tutkimus- ja kehitystyön että osaavan oman henkilöstön varmistamiseksi. Fingrid onkin tukenut mm. Lappeenrannan teknillisen yliopiston sähköenergiatekniikan tohtoriohjelmaa (2014-2016), Vaasan yliopiston älyverkkoprofessuuria (2016-2021) ja Vaasan yliopiston sähköasemaväyliin liittyvien koulutuspalvelujen kehittämistä vuosina (2015-2016).

Kansainvälisen, erityisesti pohjoismaisen, yhteistyön tiivistyessä solmimme sopimuksen tutkimus- ja kehitysyhteistyöstä pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden (Statnett, Fingrid, Svenska Kraftnät, Energinet.dk ja Landsnet) kesken. Tavoitteena on muun muassa edistää pohjoismaista näkökulmaa eurooppalaisessa tutkimus- ja kehitystoiminnassa sekä tehdä yhteistyötä tutkimus- ja kehityshankkeissa.

Positiivinen viestintä tukee osaltaan onnistuneen innovaatiokulttuurin ja hyvän yhteistyön kehittymistä. Toimintavuonna julkaisimme sidosryhmille ja omalle henkilöstölle suunnatun T&K- ja innovaatiotoimintaa käsittelevän lehden.  Lehdessä esitellään kiinnostavimpia T&K-hankkeita vuosien varrelta sekä luodaan katsaus tulevaan innovaatiotoimintaan.

T&K-yhteistyö tuo synergiaetuja eri osapuolille. Yhteistyö teknologiayritysten, palvelutoimittajien ja start up -yritysten kanssa luo yrityksille mahdollisuuksia uuteen liiketoimintaan sekä innovaatioiden pilotointiin todellisessa ympäristössä ja todellisella datalla. Fingrid saa puolestaan tarvitsemiaan menetelmiä tai palveluita markkinaehtoisesti ja resurssitehokkaasti. Lisäksi asiakkaiden tarpeet saadaan huomioiduksi asiakkaan kanssa toteutetuissa yhteishankkeissa. Yhteistyön kehittämiseksi julkaisimme Fingridin T&K-tiekartat internet-sivuillamme ja päivitimme ohjeistusta käytännön yhteistyön sujuvoittamiseksi. Toimintavuonna saimme positiivista kokemusta avoimesta innovaatiokilpailusta , joka johti yhteistyöhön neljän yrityksen kanssa. Kilpailun voittajaideoita – äänikameraa, älylaseja, joukkoistamista ja anturitekniikkaa – kehitetään eteenpäin yhdessä toimiviksi ratkaisuiksi kantaverkon kunnossapitoon. Hyvänä esimerkkinä T&K-yhteistyöstä toimii myös Helsingin Suvilahden sähkövarastopilotti, joka käynnistettiin yhdessä asiakkaan ja palvelutuottajan kanssa. Hankkeessa kehitetään Lappeenrannan teknillisen yliopiston avustuksella ratkaisua, joka mahdollistaa akuston hyödyntämiseen sähkön myyjän, kantaverkkoyhtiön ja jakeluverkkoyhtiön tarpeisiin markkinaympäristössä.

T&K-kustannusten jakautuminen

T&K-toteuma tileittäin

 

Vuoden varrelta

Fingridin kilpailusta neljä tuoretta kehitysideaa