Strategia

Strategian valmistelussa ja toimeenpanossa tarkastelemme vision asettamia vaatimuksia mahdollisimman tasapainoisesti neljän eri näkökulman kannalta. Organisaatiomalliksi olemme valinneet tehokasta toimeenpanoa tukevan ja henkilöstöä laajasti osallistavan matriisirakenteen. Olemme asettaneet kunnianhimoiset tavoitteet kaikelle tekemisellemme. Yrityskulttuurimme on osallistava ja uudistava sekä tavoitteellinen. Kehitämme toimintaamme tasapainoisesti ja pitkäjänteisesti asiakkaiden, talouden, prosessien ja henkilöstön näkökulmista. Haemme tehokkuutta yhdistämällä oman ydinosaamisemme parhaiden toimijoiden kanssa. Näin ansaitsemme toiminnallamme asiakkaiden, yhteiskunnan, omistajien ja työyhteisön luottamuksen.

Asiakkaamme ja sidosryhmämme odottavat meidän turvaavan yhteiskunnalle varman sähkönsaannin ja toimivat sähkömarkkinat. Kehitämme palveluitamme asiakkaiden tarpeiden mukaisesti, ja samalla turvaamme edullisen siirtohinnoittelun kantaverkossa. Olemme aktiivinen viestijä asiakkaidemme suuntaan.

Taloudenhoidon kannalta lähtökohtana on, että vastaamme pitkäjänteisesti yhteiskunnan odotuksiin, olemme kustannustehokas ja tuotamme arvoa omistajille. Olemme kantaverkkotoiminnan esikuva kansainvälistyvillä sähkömarkkinoilla. Tämä tarkoittaa toimintamme ja tuottavuutemme jatkuvaa kehittämistä. Varmistamme onnistuneilla rahoitustoimenpiteillä investointien ja toiminnan ylläpidon.

Olemme kuvanneet sisäiset prosessit yhtiön päätehtävien mukaisesti.

 • Käyttövarmuuden hallinta edellyttää luotettavaa ja ennakoivaa sähkönsiirtoa. Tavoitteenamme on pitää valot päällä valtakunnassa ja huolehtia siitä, että Suomen sähköjärjestelmässä sähkön kulutus ja tuotanto ovat joka hetki tasapainossa. Tätä työtä teemme joka päivä ympäri vuorokauden.
   
 • Edistämme sähkömarkkinoiden toimintaa osallistumalla aktiivisesti sähkömarkkinoiden ylläpitoon ja kehittämiseen. Pyrimme pitämään sähkönsiirtoyhteydet maiden välillä riittävinä, annamme tietoa markkinoista ja hoidamme tasepalvelun tehokkaasti. Osallistumme aktiivisesti eurooppalaisten säädösten valmisteluun ja käyttöönottoon. Rakennamme toimivia tukku- ja vähittäismarkkinoita sekä kehitämme reaaliaikamarkkinoita.
   
 • Tavoitteenamme on, että siirtokapasiteetin varmistamisessa teemme investoinnit siirtoverkkoon tehokkaasti ja kansantalouden kannalta oikeaan aikaan sekä huolehdimme verkon kunnosta. Rakennamme ja kunnostamme verkkoa turvallisesti ja joustavasti vastaamaan yhteiskunnan sähköntuotanto- ja -kulutustarpeita. Kymmenvuotiskaudella 2017- 2026 investoinnit ovat noin miljardi euroa.
   
 • Kehitämme henkilöstöä ja osaamista niin, että työyhteisömme on tuottava, innovatiivinen ja hyvinvoiva. Henkilöstönäkökulma on mukana liiketoiminnan, strategian ja kulttuurin kehityksessä ja muutoksessa siten, että vastuu on koko organisaatiolla. Henkilöstön kyvykkyyden ja etenemisen varmistamme selkeillä esimies- ja asiantuntijaurilla ja niitä tukevalla osaamisen kehittämisellä.

Fingridin strategian näkökulma

 

Strategiset hankkeet

Strategian toimeenpanon ytimessä ovat yhtiötason monivuotiset strategiset hankkeet, joita ovat:

 • Pohjoismaisen sähköjärjestelmän murrokseen vastaaminen
 • Rajasiirtoyhteyksien luotettavuuden parantaminen
 • Eurooppalaisten verkkosääntöjen käyttöönotto
 • Vähittäismarkkinoita ja toimintavarmuutta tukevat älyverkkoratkaisut
 • Liiketoiminnan digitalisointi
 • Yrityskulttuurin uudistaminen

Jokaisella strategisella hankkeella on nimetty johtoryhmätason vastuuhenkilö. Strategisia hankkeita toteutamme organisaatiossa osana vuotuisia toimintasuunnitelmia. Hankkeiden etenemistä seuraamme säännöllisesti hallitus- ja johtoryhmätyöskentelyn yhteydessä.

Keskeiset tavoitteet olemme asettaneet Fingridin strategian ja yhtiön perusliiketoiminnalle olennaisten asioiden tunnistamisen kautta. Arvioimme olennaisuusanalyysin päivitystarpeet vuosittain osana strategiaprosessia toimintaympäristö- ja sidosryhmäanalyysin sekä strategiapäivityksen perusteella. Tavoitteiden saavuttamista käytämme johtoryhmän ja henkilöstön palkitsemisen perusteena.

Strategiaprosessi, olennaisuusanalyysi ja tavoitteiden seuranta integroituna kokonaisuutena