Yritysvastuu

Fingridin toiminnalla on suora vaikutus suomalaisten hyvinvointiin. Ymmärrämme työmme yhteiskunnallisen merkittävyyden ja liiketoimintatapojemme vastuullisuuden varmistamisen tärkeyden. Meille yritysvastuu tarkoittaa, että huolehdimme ihmisistä ja toimintamme ympäristövaikutuksista sekä noudatamme hyvää hallintotapaa turvatessamme yhteiskunnalle varman sähkönsaannin.

Fingridin strategia ja sen näkökulmat muodostavat lähtökohdan yritysvastuutyöllemme. Yritysvastuu on keskeinen elementti strategiamme toteuttamisessa ja liiketoimintaosaamisessamme. Toimimalla vastuullisesti kaikilla osa-alueilla pystymme tuottamaan parhaiten arvoa sidosryhmillemme ja varmistamaan hankkeidemme yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä.

Johdamme yritysvastuuta Fingridin johtamisjärjestelmään integroituna. Yritysvastuutyö linkittyy systemaattisena ja tavoitteellisena perusliiketoimintaamme ja johtamisen vuosikelloomme. Toimintamme suunnittelussa yritysvastuu on strategiaan pohjautuen mukana, kun arvioimme kehittämismahdollisuuksia ja työstämme toimenpiteitä seuraavalle vuodelle. Yritysvastuuriskit ovat osa riskienhallintaamme.

Fingridin hallitus hyväksyy Fingridin toimintaperiaatteet (Code of Conduct)  ja seuraa yhtiön toiminnan vastuullisuutta. Yritysvastuun johtamisen järjestelmistä ja integroimisesta osaksi liiketoimintaa vastaa yhtiön hallitushallitus. Toimitusjohtaja ja toimintojen johtajat vastaavat yritysvastuun toteutumisesta omilla vastuualueillaan. Kaikessa päätöksenteossa ja toimintaa arvioitaessa otetaan taloudellisen tuloksellisuuden rinnalla tasapainoisesti huomioon sosiaaliset kysymykset ja ympäristövaikutukset. Yritysvastuuta koordinoi yhtiötasolla talous ja liiketoiminnan kehitys -näkökulman ohjausryhmä, jota johtaa talous- ja rahoitusjohtaja. Ohjausryhmää tukee yhtiön kehityspäälliköistä koostuva liiketoiminnan kehitysryhmä. Yritysvastuutyön koordinoinnista vastaa nimetty kehityspäällikkö.

Jokainen fingridiläinen sitoutuu noudattamaan työssään yhteisiä arvojamme ja toimintaperiaatteitamme, jotka päivitimme ottaen huomioon yrityskulttuurimme uudistamisen. Toimintaperiaatteidemme perustana ovat Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -aloite sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia ohjaavat periaatteet. Varmistamme toimintaperiaatteidemme toteutumista esimiestyössämme ja koko työyhteisön voimin. Henkilöstön käytössä on myös riippumaton ilmoituskanava mahdollisten väärinkäytösten yms. ilmoittamiseksi. Autamme uudet työntekijämme sisäistämään toimintaperiaatteet verkkoperehdytyksellä.

Fingrid sitoutui vuonna 2016 Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -aloitteeseen.  Toimintaperiaatteemme ovat linjassa tämän johtavan yritysvastuualoitteen ihmisoikeuksiin, työelämään, ympäristönsuojeluun ja korruptionvastaisuuteen liittyvien periaatteiden kanssa. Sitoutumisemme vapaaehtoiseen globaaliin aloitteeseen vahvistaa edelleen yritysvastuun strategista ja operatiivista integroitumista toimintatapoihimme sekä tukee yritysvastuuta edistävää yhteistyötämme sopimuskumppaniemme kanssa. Edellytämme sopimuskumppaneiltamme sitoutumista yritysvastuuvaatimuksiimme, joiden toteutumista valvomme riskiperusteisesti. Vastaavalla periaatteella olemme valmiita sitoutumaan sopimuskumppaniemme Fingridille asettamiin yritysvastuuvaatimuksiin.

Ulkoistamiseen perustuvassa liiketoimintamallissamme vastuullisilla hankintakäytännöillä on suuri merkitys. Varmistamme selvitysvelvollisuutemme ja vastuumme käyttäessämme ulkopuolista työvoimaa. Kantaverkkoinfrastruktuurin rakentaminen ja kunnossapitäminen kilpailutetaan, ja eri puolilla Suomea sijaitsevilla työmaillamme on osaavaa työvoimaa myös ulkomailta. Auditoimme työmaitamme tilaajavastuun, työturvallisuuden ja ympäristöasioiden hallinnan varmistamiseksi. Toimintavuonna auditoinnit osoittivat työmaidemme toimintojen olevan yleisesti hyvällä tasolla ja sähköisen raportointijärjestelmän käytön olevan kattavaa. Yhteensä 15:ssä auditoinnissa havaitut kehityskohteet liittyivät tyypillisesti riskien arviointiin ja dokumentointiin. Niiden korjaamisen etenemistä seurattiin työmaakokouksissa.

Kansainvälisiin tavarahankintoihimme liittyen teimme seitsemän yritysvastuun auditointia. Näistä kolmessa omat asiantuntijamme auditoivat suoran sopimuskumppanimme ja muista vastasi kolmas osapuoli. Lisäksi teimme yhden alitoimittaja-auditoinnin yhteistyössä suoran sopimuskumppanimme kanssa. Auditoinneissa havaitut merkittävimmät poikkeamat liittyivät alihankkijoiden työtunteihin ja palkkaukseen, kemikaalien varastointiin ja henkilösuojainten käyttöön, ympäristöriskien tunnistamiseen sekä ennakoiviin toimenpiteisiin. Puutuimme epäkohtiin toimittajien laatimien toimenpidesuunnitelmien mukaisesti ja saimme aikaan konkreettisia parannuksia toimitusketjumme vastuullisuudessa.

Toimintamme läpinäkyvyyden ja vertailukelpoisuuden varmistamiseksi olemme raportoineet yritysvastuustamme kansainvälisen GRI-viitekehyksen (Global Reporting Initiative) mukaisesti vuodesta 2011 alkaen. Sovellamme GRI G4 -viitekehystä core-peruslaajuuden mukaisesti. Olennaisimmiksi priorisoimamme asiat on esitetty kuvassa ja raportoimamme tiedot on koottu GRI-sisältöindeksiin.

Ihmisoikeudet ja verojalanjälki olivat vuonna 2016 yhä ajankohtaisia yritysvastuuteemoja. Varmistimme ymmärryksemme ihmisoikeusvaikutuksistamme tekemällä yleisarvioinnin YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden huolellisuusvelvoiteprosessin mukaisesti. Teimme arvioinnin perusteella päivityksiä toimintaperiaatteisiimme ja yritysvastuuvaatimuksiimme sekä annoimme Fingridin ihmisoikeussitoumuksen osana toimintaperiaatteitamme. Varmistimme ihmisoikeusvastuun toteutumista henkilöstökäytännöissämme ja kehitimme edelleen toimintamallejamme maanomistajien tiedottamiseksi ja osallistamiseksi voimajohtohankkeissa. Julkaisimme myös uuden esitteen, jossa vastaamme maanomistajien voimajohtorakentamisesta usein esittämiin kysymyksiin.

Verojalanjälkiraportointiin liittyen Fingrid toimi pelkästään Suomessa eikä tehnyt minkäänlaisia erityisjärjestelyitä verojensa minimoimiseksi. Verojalanjälkemme  on esitetty vuosikertomuksen Talous, rahoitus ja riskienhallinta –osiossa. Osingot maksetaan pääosin Suomen valtiolle ja suomalaisille eläke- ja vakuutusyhtiöille. Fingridillä on myös Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Yhteiskunnallinen yritys -merkki osoituksena yhteiskunnallisesti vaikuttavan tehtävän vastuullisesta hoitamisesta.

 

Vuoden varrelta

Fingridin liiketoiminnan vaikutus YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin