Yritysvastuun GRI-tunnusluvut

YLEINEN SISÄLTÖ
Tunnus GRI:n sisältö Sijainti Lisätiedot                   Global Compact
Strategia ja analyysi
G4-1 Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus  
G4-2 Keskeisten vaikutusten, riskien ja mahdollisuuksien kuvaus Strategia ja johtamisjärjestelmä
Toimintaympäristö
Hallinnointi
Hallituksen toimintakertomus
 
Organisaation taustakuvaus
G4-3 Raportoivan organisaation nimi   Fingrid Oyj  
G4-4 Tärkeimmät tavaramerkit/brändit sekä tuotteet ja palvelut Fingrid lyhyesti    
G4-5 Organisaation pääkonttorin sijainti   Fingridin pääkonttori sijaitsee Helsingissä.  
G4-6 Toimintamaiden lukumäärä ja maat, joissa organisaatio toimii tai jotka ovat merkittäviä raportissa kuvattujen olennaisten yritysvastuun näkökohtien osalta Fingrid lyhyesti    
G4-7 Organisaation omistusrakenne ja yhtiömuoto Fingrid lyhyesti    
G4-8 Markkina-alueet Fingrid lyhyesti    
G4-9 Raportoivan organisaation koko Fingrid lyhyesti    
G4-10 Henkilöstön määrä työsuhteen ja työsopimuksen mukaan, alueellisesti ja sukupuolen mukaan jaoteltuna     6
HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ
  2016 Miehiä Naisia 2015 Miehiä Naisia 2014 Miehiä Naisia
Vakituisia 291 220 71 280 211 69 282 215 67,00
  87 % 76 % 24 % 89 % 75 % 25 % 90 % 76 % 24 %
Määräaikaisia 43 30 13 35 27 8 31 26 5,00
  13 % 70 % 30 % 11 % 77 % 23 % 10 % 84 % 16 %
Kokoaikaisia 302 226 76 293 220 73 290 222 68,00
  90 % 75 % 25 % 93 % 75 % 25 % 93 % 77 % 23 %
Osa-aikaisia 32 24 8 22 18 4 23 19 4,00
  10 % 75 % 25 % 7 % 82 % 18 % 7 % 83 % 17 %
Yhteensä 334 250 84 315     313    
Keskimäärin 336     318,9     305,3    
HENKILÖSTÖ TOIMIPAIKOITTAIN
  2016 2015 2014
Helsinki 285 267 260
Hämeenlinna 16 15 17
Oulunsalo 9 9 10
Petäjävesi 13 12 13
Rovaniemi 2 2 2
Varkaus 9 10 11
G4-10 (add.) Urakoitsijoiden henkilöstön määrä työsuhteen ja työsopimuksen mukaan sekä alueellisesti jaoteltuna   Raportoitu palvelutoimittajien työtunnit, jotka ovat Fingridin sisäisessä seurannassa. Kantaverkon kunnossapito- ja rakennustoiminnassa tehtiin vuoden 2016 aikana yhteensä noin 976 650 työtuntia vastaten 575 henkilötyövuotta. 6
HENKILÖKUNNAN JA PALVELUTOIMITTAJIEN HENKILÖTYÖVUODET
  2016 2015 2014
Oman henkilökunnan henkilötyövuodet 300 287 275
Palvelutoimittajien henkilötyövuodet 575 593 533
Henkilötyövuodet yhteensä 876 880 808
G4-11 Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö   Fingrid noudattaa energiateollisuuden toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksia. Työehtosopimusten piiriin kuuluu koko henkilöstö pois lukien johto. 3
G4-11 (add.) Yhtiölle työtä suorittavien urakoitsijoiden työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö maittain jaoteltuna   Tilaajavastuulain mukaisesti Fingridin työmailla niin kotimaisen kuin ulkomaisen työvoiman osalta koko urakointiketju on velvoitettu toimimaan soveltuvien suomalaisten työehtosopimusten mukaisesti.  
G4-12 Organisaation toimitusketju   Fingrid edellyttää palvelu- ja tavarantoimittajiltaan sitoutumista Fingridin yritysvastuuvaatimuksiin (Supplier Code of Conduct) tai omiin vastaaviin. Asetettavat vaatimukset liittyvät muun muassa liiketoimintatapoihin, ihmisoikeuksiin, työelämän oikeuksiin, työturvallisuuteen ja ympäristöasioihin. Yritysvastuuvaatimuksia sovelletaan vähintään 30 000 euron arvoisissa hankinnoissa ja ne liitetään esimerkiksi materiaali-, laite- tai ICT-hankintojen hankintasopimuksiin. Toteutumista valvotaan riskiperusteisesti. Toistuvissa sähköasema- ja voimajohtohankinnoissa käytettävissä toimittajarekistereissä yritysvastuuvaatimukset ovat pääsyehtona. Lisäksi sopimuskumppaneille asetetaan erillisiä sopimusehtoja liittyen alihankintaan ja työvoiman käyttöön, työturvallisuuteen ja ympäristöasioihin.

Kantaverkon rakentaminen toteutetaan projektipohjaisesti erillisinä sähköasema- ja voimajohtoprojekteina niin sanottuina avaimet käteen -urakoina. Fingridin sopimuskumppanina oleva pääurakoitsija vastaa kohteen yksityiskohtaisesta suunnittelusta, materiaali- ja laitehankinnoista sekä rakentamisesta ja asentamisesta käyttöönottoon asti. Pääurakoitsijalla voi olla kussakin projektissa lukuisia aliurakoitsijoita.

Kantaverkon rakentamisen ja kunnossapidon urakoitsijoiden ja palvelutoimittajien pätevyys varmistetaan pääasiallisesti erillisten toimittajarekisterien ja esivalintamenettelyjen kautta. Voimajohtojen ja sähköasemien peruskunnossapidossa on käytössä lisäksi kelpuutusmenettely töiden tekemiseen tarvittavan työntekijöiden henkilökohtaisen pätevyyden varmistamiseksi.

Fingridin välittömiä sopimuskumppaneita on noin 60, joista 12 suurinta vastaa noin 90 prosentista hankintojen rahallisesta arvosta. Aluejaon mukaisesti tehtyjä sopimuksia on voimajohtokunnossapidossa kahden ja sähköasemakunnossapidossa neljän yhtiön kanssa. Kantaverkon rakennustoiminnassa urakoitsijoiden ja niiden alihankkijoiden työvoima on pääosin kotimaista. Ulkomaista työvoimaa muun muassa Puolasta, Kroatiasta, Baltian maista, Saksasta ja Italiasta on ollut merkittävässä määrin lähinnä voimajohtotyömailla. Kantaverkon kunnossapitotoiminnassa palvelutoimittajien ja niiden alihankkijoiden työvoima on kotimaista. Ulkomaista työvoimaa on käytössä jonkin verran voimajohtojen raivaustoiminnassa ja joillakin erikoisosaamisen alueilla.
 
G4-13 Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa, omistusrakenteessa tai toimitusketjussa raportointijaksolla Hallituksen toimintakertomus Ei merkittäviä muutoksia  
EU-1 Asennettu kapasiteetti energialähteittäin ja sääntelyjärjestelmittäin   Ei sovellu Fingridille. Fingridillä ei omaa tuotantoa.  
EU-2 Energian tuotanto energialähteittäin ja sääntelyjärjestelmittäin   Ei sovellu Fingridille. Fingridillä ei omaa tuotantoa.  
EU-3 Kotitalous-, teollisuus-, instituutio- ja kaupallisten asiakkaiden määrä      
KANTAVERKKOON LIITETYT ASIAKKAAT
  Joulukuu 2016 Joulukuu 2015 Joulukuu 2014
  Asiakkaat Liittymispisteet Asiakkaat Liittymispisteet Asiakkaat Liittymispisteet
Jakeluverkot 62 412 62 414 60 409
Tuotanto 32 56 29 54 25 50
Teollisuus 24 48 25 49 28 40
Institutionaaliset asiakkaat 1 43 1 44 1 44
Yhteensä 119 559 117 561 114 543
EU-4 Sähköverkoston pituus (ilma- ja maakaapelit/siirto- ja jakelulinjat)   ​Fingridin omistamaan kantaverkkoon kuuluu 400, 220 ja 110 kilovoltin voimajohtoja noin 14 600 kilometriä sekä 118 sähköasemaa ja 4 HVDC asemaa.  
EU-5 Hiilidioksidipäästöoikeudet päästökauppajärjestelmän mukaan Hallituksen toimintakertomus ​Fingridin varavoimalaitokset kuuluvat Euroopan unionin päästökauppajärjestelmän piiriin. Polttoaineen kulutuksen mittaus- ja raportointijärjestelmien toiminnan oikeellisuuden todentaa virallinen akkreditoitu päästökauppatodentaja. Päästöoikeuksia palautettiin yhteensä 10 326 (6 697) yksikköä (tCO2), jotka kaikki olivat saatuja päästöoikeusyksiköitä. Fingridille ei ole myönnetty maksuttomia päästöoikeuksia päästökauppakaudelle 2013-2020. Päästöoikeuksia ei ostettu vuonna 2016. Päästökaupan taloudellinen merkitys oli Fingridille vähäinen.  
G4-14 Varovaisuuden periaatteen soveltaminen   Varovaisuusperiaate sisältyy Fingridin toimintaperiaatteisiin ja YK:n Global Compact -aloitteeseen, johon Fingrid on sitoutunut. Uusien voimajohtohankkeiden ympäristövaikutukset selvitetään ympäristövaikutusten arviointimenettelyllä (YVA) tai sähkömarkkinalain mukaisella ympäristöselvityksellä. Fingridin varavoimalaitokset ovat ympäristölupavelvollisia.  
G4-15 Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden periaatteet tai aloitteet Toimitusjohtajan katsaus
Hallituksen toimintakertomus
Global Compact-aloite
Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus 2008–2016 ja 2017–2025
 
G4-16 Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa   ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators – Electricity), Energiateollisuus ry, Cigré (International Council on Large Electric Systems), Yritysvastuuverkosto FIBS, Suomalaisen Työn Liitto  
Tunnistetut olennaiset näkökohdat ja laskentarajat
G4-17 Konsernin laskentaraja Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet    
G4-18 Raportin sisällön määrittely Strategia Arvio Fingridin toiminnasta aiheutuvista merkittävistä taloudellisista, sosiaalisista ja ympäristövaikutuksista sekä vaikutuksista sidosryhmien päätöksentekoon on päivitetty vuonna 2016 ottaen huomioon vastuullisuuden vahva strategia- ja liiketoimintayhteys, vaikutus Fingridin kykyyn luoda arvoa sekä GRI-raportointiohjeiston koko arvoketjuun ulottuvat vaatimukset. Päivitystyön lähtökohtana oli vuonna 2014 tehty perusteellinen olennaisuusanalyysi, joka sisälsi laajan tausta-analyysin, kymmeniä fingridiläisiä asiantuntijoita osallistaneet työkokoukset ja noin 700 henkilölle lähetetyn sidosryhmäkyselyn. Vuonna 2016 olennaisuusanalyysin päivitystarpeet arvioitiin Fingridin kehityspäällikköjen toimesta ja johtoryhmä vahvisti Fingridin toiminnalle tärkeimmät asiat sekä niiden johtamiskäytäntöjen riittävyyden.  
G4-19 Olennaiset näkökohdat Toimintaympäristö Fingridille olennaisimmiksi priorisoidut asiat ja niitä vastaavat GRI G4 -raportoinnin näkökohdat on esitetty kappaleessa Toimintaympäristö ja GRI-sisältöindeksissä.  
G4-20 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat organisaation sisällä Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet    
G4-21 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat organisaation ulkopuolella Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet    
G4-22 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa   Mahdolliset muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa on esitetty tietojen yhteydessä.  
G4-23 Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja näkökohtien laskentarajoissa   Ei merkittäviä muutoksia raportin laajuudessa tai näkökohtien laskentarajoissa.  
Sidosryhmävuorovaikutus
G4-24 Luettelo organisaation sidosryhmistä Sidosryhmäyhteistyö    
G4-25 Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet Sidosryhmäyhteistyö    
G4-26 Sidosryhmätoiminnan periaatteet Sidosryhmäyhteistyö    
G4-27 Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet Asiakkaat
Yritysvastuu
Ympäristö
   
Raportin kuvaus
G4-28 Raportointijakso   Raportointijakso on tilikausi 1.1.–31.12.2016.  
G4-29 Edellisen raportin päiväys   Edellinen vuosikertomus julkaistiin 6.4.2016.  
G4-30 Raportin julkaisutiheys   Vuosikertomus julkaistaan vuosittain.  
G4-31 Raporttiin tai sen sisältöön liittyvät yhteystiedot   Palautetta ja kysymyksiä vuosikertomuksesta ja yritysvastuusta voi lähettää viestinta@fingrid.fi  
G4-32 GRI-sisältövertailu Yritysvastuun GRI-tunnusluvut Fingridin yritysvastuuraportointi on toteutettu GRI-ohjeiston peruslaajuuden (core) vaatimusten mukaisesti.  
G4-33 Lähestymistapa ulkoiseen varmennukseen   Yritysvastuun tietoja ei ole ulkoisesti varmennettu lukuun ottamatta hiilidioksidipäästöselvitystä, jonka on todentanut ulkopuolinen päästökauppatodentaja.  
Hallinto                          
G4-34 Hallintorakenne ja valiokunnat Hallinto- ja ohjausjärjestelmä    
G4-35 Vastuunjako Hallinto- ja ohjausjärjestelmä
Yritysvastuu
   
G4-36 Vastuuhenkilöt Yritysvastuu    
G4-38 Hallituksen kokoonpano Hallinto- ja ohjausjärjestelmä Raportoitu hallituksen kokoonpano ja hallitusjäsenten riippumattomuus.  
G4-39 Hallituksen puheenjohtajan asema Hallinto- ja ohjausjärjestelmä    
G4-40 Hallituksen valinta Hallinto- ja ohjausjärjestelmä Raportoitu jäsenten valinnasta ja siihen liittyvistä kriteereistä.  
G4-41 Eturistiriitojen välttäminen Hallinto- ja ohjausjärjestelmä Raportoitu jäsenten valinnasta ja siihen liittyvistä kriteereistä.  
G4-42 Hallituksen rooli organisaation tarkoituksen, arvojen ja strategian määrittelyssä Hallinto- ja ohjausjärjestelmä
Yritysvastuu
   
G4-45 Hallituksen rooli riskien tunnistamisessa ja riskien hallinnassa Hallinto- ja ohjausjärjestelmä
Hallituksen toimintakertomus
Kuvattu hallituksen vastuuta riskienhallinnan järjestämisessä.  
G4-46 Riskienhallinnan tehokkuuden arviointi Hallinto- ja ohjausjärjestelmä
Hallituksen toimintakertomus
   
G4-47 Riskiarviointien frekvenssi Hallinto- ja ohjausjärjestelmä
Hallituksen toimintakertomus
Kuvattu hallituksen rooli riskienhallinnan periaatteiden hyväksymisessä sekä riskien ja niiden hallintatoimenpiteiden määrittelyssä ja toteutuksessa.  
G4-51 Hallituksen ja ylimmän johdon palkitseminen Palkka- ja palkkioselvitys Kuvattu hallituksen ja ylimmän johdon palkitsemisen periaatteita ja palkitsemisjärjestelmiä.  
G4-52 Palkitsemisjärjestelmät Palkka- ja palkkioselvitys Raportoitu palkitsemisjärjestelmien hyväksyntäprosessista ja palkitsemisen muodoista.  
Liiketoiminnan eettiset periaatteet
G4-56 Arvot ja liiketoimintaperiaatteet Fingridin visio ja arvot
Yritysvastuu
  1-10
G4-57 Toiminnan eettisyyteen ja lainmukaisuuteen liittyvä neuvonanto   Yhtiön työntekijät saavat neuvoa Fingridin toimintaperiaatteiden soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä yhtiön lakipalveluilta. 1-10
G4-58 Epäiltyjen väärinkäytösten ilmoittaminen Hallituksen toimintakertomus
Yritysvastuu
Epäilyt Fingridin toimintaperiaatteiden vastaisesta toiminnasta on viipymättä ilmoitettava esimiehelle, Fingridin johdolle tai sisäiselle tarkastukselle. Käytössä on myös riippumaton ns. whistleblowing-ilmoituskanava, jonka kautta ei tullut yhtään ilmoitusta toimintavuonna. Epäilyt periaatteiden vastaisesta toiminnasta tutkitaan luottamuksellisesti taaten yksityisyyden suoja ja varmistaen, että rikkeen ilmoittajalle ei aiheudu kielteisiä seurauksia. Toimintaperiaatteiden vastainen toiminta johtaa keskusteluun esimiehen kanssa ja tarpeen vaatiessa muihin kurinpitotoimiin. 1-10
Olennaiset näkökohdat
FINGRIDIN TOIMINNASSA OLENNAINEN ASIA (TOPIC) FINGRIDIN JOHTAMISEN KÄYTÄNTÖ (G4 DMA) FINGRIDIN JOHTAMISEN MITTARI FINGRIDIN TOIMINNAN KANNALTA OLENNAINEN GRI-NÄKÖKOHTA FINGRIDIN TOIMINNAN KANNALTA OLENNAINEN GRI-TUNNUSLUKU
Sähköjärjestelmän toimintavarmuus Käyttövarmuuden hallinnan periaatteet
Reservipolitiikka
Käyttövarmuuden hallinnan varautumispolitiikka
Kantaverkon häiriöt: taloudellinen haitta asiakkaille
Käyttötoiminnan tehokkuus: sijoitus kansainvälisessä käyttötoiminnan vertailussa
Välilliset taloudelliset vaikutukset
Sähkön saatavuus ja toimintavarmuus
Kysyntäjousto
Järjestelmätehokkuus
Saatavuus

Tutkimus ja kehitys: Sähkön toimitus-varmuuteen liittyvä T&K-toiminta ja kulut
Energian kulutus

Päästöt
G4-EC8 Merkittävät epäsuorat taloudelliset vaikutukset ja niiden laajuus

EU12 Siirto- ja jakeluhäviöt
EU28 Sähkönjakeluhäiriöiden esiintymistiheys
EU29 Sähkönjakeluhäiriöiden keskimääräinen kesto

G4 EN3 ja G4 EN4 Energian kulutus
EU5 Hiilidioksidipäästöoikeudet päästökauppajärjestelmän mukaan
G4-EN15 Suorat kasvihuonekaasujen päästöt (Scope 1)
G4-EN16 Epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (Scope 2)
G4-EN17 Muut epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt )Scope 3)
G4-EN21 NOx ja SOx päästöt sekä muut merkittävät päästöt ilmaan

EU12 Siirto- ja jakeluhäviöt
EU28 Sähkönjakeluhäiriöiden esiintymistiheys
EU29 Sähkönjakeluhäiriöiden keskimääräinen kesto


G4 EN3 ja G4 EN4 Energian kulutus
EU5 Hiilidioksidipäästöoikeudet päästökauppajärjestelmän mukaan
G4-EN15 Suorat kasvihuonekaasujen päästöt (Scope 1)
G4-EN16 Epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (Scope 2)
G4-EN17 Muut epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt )Scope 3)
G4-EN21 NOx ja SOx päästöt sekä muut merkittävät päästöt ilmaan
Sidosryhmävuorovaikutus Fingridin toimintaperiaatteet
Maankäyttö- ja ympäristöpolitiikka
Viestintäpolitiikka
Asiakaskyselyn arvosana
Entso-E:n hintatasovertailun sijoitus
Maanomistajakyselyn arvosana
Sidosryhmävuorovaikutus

Tuote- ja palvelutiedot

Paikallisyhteisöt
G4-26 Sidosryhmätoiminnan periaatteet
G4-27 Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet
G4-PR5 Asiakastyytyväisyys-tutkimusten tulokset
EU22 Yhtiön toiminnan vaikutuksesta pois muuttaneiden määrä ja/tai korvaukset hankekohtaisesti eriteltyinä
Taloudellinen tulos Johtamisen periaatteet
Yritystalouden ja rahoitustoiminnan periaatteet
Rahoitustoiminnan politiikka
Luottoluokitus
Osingonmaksukyky
Kustannustehokkuus
Taloudelliset tulokset G4-EC1 Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen
G4-EC4 Valtiolta saadut avustukset
Hankintakäytännöt Fingridin yritysvastuuvaatimukset toimittajille
Hankintapolitiikka
Poikkeamat tilaajavastuu- tai työsuhdeasioissa Ostokäytännöt G4-12 Toimitusketjun kuvaus
Fingridin oma mittari: poikkeamat tilaajavastuu- tai työsuhdeasioissa
Kantaverkon kehittäminen ja turvallisuus Kantaverkon kehittämisen ja kunnonhallinnan periaatteet
Käyttövarmuuden hallinnan politiikka
Yritysturvallisuuspolitiikka
Verkon suunnittelu-, rakentamis- ja kunnonhallintapolitiikat
Investointien toteutuminen
Kunnossapidon tehokkuus: sijoitus kansainvälisessä vertailussa (ITOMS, ITAMS)
Työtapaturmataajuus
Ympäristöpoikkeamat
Työterveys ja –turvallisuus

Työllistäminen

Asiakkaiden terveys ja turvallisuus

Määräystenmukaisuus (ympäristö)

Luonnon monimuotoisuus

Jätteet
G4-LA6 Tapaturmat ja poissaolot
EU18 Työturvallisuus-koulutukseen osallistuneiden alihankkijoiden ja urakoitsi-joiden työntekijöiden osuus
EU25 Ulkopuolisiin kohdistuneet vahingot sekä vahinkoihin liittyvät oikeudenkäynnit ja korvaukset
Fingridin oma mittari Ympäristöpoikkeamat
G4-EN29 Merkittävien ympäristölainsäädännön ja -säännösten rikkomiseen liittyvien sakkojen rahamääräinen arvo määrä sekä ei-rahallisten sanktioiden lukumäärä
G4-EN11 Omistetut, vuokratut tai hallinnoidut toimipaikat, jotka sijaitsevat luonnonsuojelualueilla tai luonnon monimuotoisuuden kannalta rikkailla alueilla
G4-EN23 Jätteet
Sähkömarkkinoiden toimivuus Sähkömarkkinoiden edistämisen periaatteet
Häviösähkön hankintapolitiikka
Siirtojenhallintapolitiikka
Sähkömarkkinoiden keskeisten kehittämishankkeiden ja palveluiden toteutuminen Asiakkaiden yksityisyyden suoja G4-PR8 Asiakkaiden yksityisyyden suojan rikkomiseen ja asiakastietojen hävittämiseen liittyvät valitukset
Avoin, yhteisöllinen, uudistuva ja tavoitteellinen työyhteisö Johtamisen periaatteet
Henkilöstöpolitiikka
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma
Työilmapiiri: henkilöstötutkimuksen tulos
Johtaminen: sijoittuminen Suomen parhaat työpaikat -tutkimuksessa
Työllistäminen

Koulutus

Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet
G4-10 Henkilöstön ja urakoitsijoiden määrä työsuhteen ja työsopimuksen mukaan, alueellisesti ja sukupuolen mukaan jaoteltuna, sisältäen EU17
G4-11 Työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö
G4-LA1 Uuden palkatun henkilöstön kokonaismäärä ja osuus sekä henkilöstön vaihtuvuus jaoteltuna ikäryhmittäin, sukupuolen mukaan ja alueittain
EU15 Eläkkeelle jäävien osuus seuraavien 5 ja 10 vuoden aikana
G4-LA9 Keskimääräiset koulutustunnit vuodessa henkilöä kohden, jaoteltuna sukupuolen mukaan ja henkilöstöryhmittäin
G4-LA10 Osaamisen kehittämisen ja elinikäisen oppimisen ohjelmat
G4-LA11 Suoritusarvionnit ja kehityskeskustelut
G4-LA12 Organisaation hallintoelinten kokoonpano ja henkilöstön jakauma henkilöstöryhmittäin jaoteltuna sukupuolen, ikäryhmän, vähemmistöryhmän ja muiden monimuotoisuuteen liittyvien tekijöiden mukaisesti
Yhtiön toimintaperiaatteet Fingridin toimintaperiaatteet
Johtamisen periaatteet
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet
Henkilöstöpolitiikka
Tietoturvapolitiikka
Toimintaperiaatteiden verkkokoulutuksen läpäiseminen Liiketoiminnan eettisyys

Syrjinnän kielto

Lahjonnan ja korruption vastaisuus

Poliittinen vaikuttaminen

Kilpailun rajoittaminen

Määräystemukaisuus (yhteiskunta)
G4-56 Arvot ja liiketoimintaperiaatteet
G4-57 Toiminnan eettisyyteen ja lainmukaisuuteen liittyvä neuvonanto
G4-58 Epäiltyjen väärinkäytösten ilmoittaminen
G4-HR3 Syrjintätapausten lukumäärä ja niihin liittyvät korjaavat toimenpiteet
G4-SO5 Vahvistetut lahjontatapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet
G4-SO6 Poliittisten tukien kokonaisarvo jaoteltuna maittain ja edunsaajittain
G4-SO7 Kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomiseen, kartelleihin ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyvät oikeustoimet
G4-SO8 Merkittävät lakien ja säännösten rikkomuksiin liittyvät sakot ja muut sanktiot
ERITYINEN PERUSSISÄLTÖ
Tunnus GRI:n sisältö Sijainti Lisätiedot  
Johtamistapa
G4-DMA Yleinen johtamistavan kuvaus Strategia
Fingridin strategiset tavoitteet ja mittarit
Henkilöstö
Yritysvastuu
Ympäristö
Hallinto- ja ohjausjärjestelmä
Hallituksen toimintakertomus
 
TALOUDELLINEN VASTUU
Taloudelliset vaikutukset
G4-EC1 Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen, €      
Tuotot asiakkailta 2016 2015 2014
  Liikevaihto   586 119 500 600 224 476 567 155 225
  Muut liiketoiminnan tuotot   12 688 847 5 199 164 4 619 211
    Saadut avustukset -282 023 -199 475 -199 534
  Osinkotuotot   564 840 555 518 345 805
  Tuotot sijoituksista ja lainoista   688 991 623 881 1 035 098
Yhteensä     599 780 155 606 403 565 572 955 805
           
Maksut toimittajille      
  Ostetut, materiaalit ja palvelut   248 358 502 240 642 741 264 304 258
    Omakäyttö-sähkön sähkövero -18 978 -9 858 -9 766
  Muut kulut   30 585 523 82 287 655 48 148 708
    Käyvän arvon muutokset 35 444 373 -24 275 675 6 171 081
    Vapaaehtoiset sivukulut ja kulukorvaukset (ei koulutus) -1 533 407 -1 406 409 -1 323 771
    Kiinteistöverot -409 145 -393 259 -427 408
    Lahjoitukset -32 424 -79 538 -190 656
Yhteensä     312 394 445 296 765 659 316 672 447
           
Korvaukset henkilöstölle      
    Palkat, palkkiot ja sosiaalikulut 28 597 902 25 804 350 24992709
    Vapaaehtoiset sivukulut ja kulukorvaukset (ei koulutus) 1 533 407 1 406 409 1 323 771
Yhteensä     30 131 309 27 210 758 26 316 480
           
Korvaukset rahoittajille ja osakkeen-omistajille      
  Osinko*   97 999 992 90 000 004 65 000 001
  Rahoituskulut   21 058 652 22 738 413 24 021 610
Yhteensä     21 058 652 112 738 417 89 021 611
           
Yleishyödylliset panokset ja verot      
  Tilikaudelta maksettava tulovero   25 780 172 30 807 079 20 202 952
  Kiinteistövero   409 145 393 259 427 408
  Omakäyttösähkön sähkövero   18 978 9 858 9 766
  Annetut lahjoitukset ja sponsorointi   32 424 79 538 190 656
Yhteensä     26 240 719 31 289 733 20 830 781
           
Fingridin toiminnan kehittämiseen jätetty jakamaton lisäarvo 209 955 030 138 398 998 120 114 486
G4-EC4 Valtiolta saadut avustukset Tilinpäätös, liitetieto 2. Muut liiketoiminnan tuotot,
Tilinpäätös, konsernin rahavirtalaskelma
                 
  2016 2015 2014
Tekes 75 714 34 475 66 181
Huoltovarmuuskeskus 145 000 145 000 130 000
Real-Smart (EU)     3 353
EU investointi-avustus   15 000 000 19 935 000
Muut avustukset      
Yhteensä 262 023 15 179 475 20 134 539
Välilliset taloudelliset vaikutukset
G4-EC8 Merkittävät epäsuorat taloudelliset vaikutukset ja niiden laajuus Sähköjärjestelmä
   
Ostokäytännöt
G4-DMA   Hallituksen toimintakertomus
Strategia
Yritysvastuu
Yritysvastuun GRI-tunnusluvut
Ks. G4-12.  
Sähkön saatavuus ja toimitusvarmuus
G4-DMA   Kantaverkon kehittäminen ja ylläpito    
Kysyntäjousto
G4-DMA   Sähköjärjestelmä
Sähkömarkkinat
   
Tutkimus ja kehitys
G4-DMA   Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta    
Järjestelmätehokkuus
EU12 Siirto- ja jakeluhäviöt Sähköjärjestelmä Ks. myös G4-EN4.  
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Energia
G4-EN3 ja G4-EN4 Organisaation oma energiankulutus ja organisaation ulkopuolinen energiankulutus     7, 8
ENERGIAN KULUTUS
Suora   2016 2015 2014
Kevyt polttoöljy t 3 217 2 068 3 289
  GJ 138 320 88 905 140 757
Epäsuora        
Sähkönsiirron energiahäviöt GWh 1 270 1 380 1 266
  GJ 4 572 000 4 968 431 4 558 700
Hankittu nopea häiriöreservisähkö GWh 1,3 3,4 0,5
  GJ 4 676 12 700 1 937
Varavoimalaitosten omakäyttösähkö GWh 9,9 9,4 9,2
  GJ 35 724 33 719 33 195
Varavoimalaitosten kaukolämpö GWh 0,6 0,6 0,7
  GJ 2 319 2 242 2 610
         
Fingridin ympäristötietojen raportointi kattaa koko yhtiön, lukuun ottamatta sähköasemien sähkön sekä toimitilojen sähkön ja lämmön kulutustietoja ja näihin liittyviä hiilidioksidipäästöjä. Edellä mainittujen tietojen osalta tietojen keruuta tullaan kehittämään tulevina vuosina. Palvelutoimittajien tekemien kuljetusten päästömäärät eivät sisälly raportointiin. Fingrid ei omista autokalustoa.
Luonnon monimuotoisuus
G4-EN11 Omistetut, vuokratut tai hallinnoidut toimipaikat, jotka sijaitsevat luonnonsuojelualueilla tai luonnon monimuotoisuuden kannalta rikkailla alueilla     8
    2016 2015 2014
Kantaverkon voimajohtoja luonnonsuojelu- tai Natura-alueilla 1) km 257 260 240
         
Raportoitu johtokilometrit luonnonsuojelu- ja Natura-alueilla.
Päästöt
G4-EN15 Suorat kasvihuonekaasujen päästöt (Scope 1)
    7, 8
Suorat päästöt (Scope 1)
    2016 2015 2014
Varavoima-laitosten polttoaineet, tCO2 10 326 6 502 10 660
Sähköasemien rikkiheksafluoridi,
tCO2-ekv
479 1 459 342
Yhteensä, tCO2-ekv1) 10 805 7 961 11 000
         
G4-EN16 Epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (Scope 2)     7, 8
Epäsuorat päästöt (Scope 2)
    2016 2015 2014
Siirtohäviöt, tCO2-ekv 265 430 303 626 354 800
Hankittu nopea häiriöreservisähkö, tCO2-ekv 775 897 122
Varavoimalaitosten omakäyttösähkö,
tCO2-ekv
2 074 2 061 2 096
Varavoimalaitosten kaukolämpö, tCO2-ekv 118 116 152
Yhteensä, tCO2-ekv 268 397 306 700 357 170
G4-EN17 Muut epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (Scope 3)     7, 8
Muut epäsuorat päästöt (Scope 3)
    2016 2015 2014
Liikematkustaminen (lennot ja kilometrikorvatut työmatkat), tCO2-ekv 694 752 552
Yhteensä, tCO2-ekv 694 7521) 552
         
G4-EN21 NOx ja SOx päästöt sekä muut merkittävät päästöt ilmaan     8
Varavoimalaitosten rikkidioksidi- ja typenoksidipäästöt
    2016 2015 2014
    tonnia tonnia tonnia
  Rikkidioksidi, SO2 0,80 0,48 1,45
  Typenoksidit, NOx 61 40 62
         
Jätevedet ja jätteet
G4-EN23 Jätteiden kokonaismäärä jaoteltuna jätelajeittain ja käsittelytavan mukaisesti     8
Jätteiden kokonaismäärä jaoteltuna jätelajeittain ja käsittelytavan mukaisesti
  2016 2015 2014
  tonnia tonnia tonnia
Kokonaisjätemäärä 7 397 6 052 3 678
Vaarallista jätettä 481 333 412
Kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön 5 275 4 770 3 128
Muuhun hyödyntämiseen, esim. maarakentamisessa 1 195 955 430
Polttoon jätevoimalassa 40 37 3
Loppusijoitukseen, esim. kaatopaikka 887 290 117
G4-EN24 Merkittävien vuotojen määrä ja suuruus Hallituksen toimintakertomus
Ympäristö
Toimintavuonna yhtiön toiminnassa ilmeni yksi merkittä ympäristöpoikkeama  
Määräystenmukaisuus 8
G4-EN29 Merkittävien ympäristölainsäädännön ja -säännösten rikkomiseen liittyvien sakkojen rahamääräinen arvo sekä ei-rahallisten sanktioiden lukumäärä   Ei sakkoja tai sanktioita raportointikaudella.  
SOSIAALISET VAIKUTUKSET, HENKILÖSTÖ JA TYÖOLOT
Työllistäminen   6
G4-LA1 Uuden palkatun henkilöstön kokonaismäärä ja osuus sekä henkilöstön vaihtuvuus jaoteltuna ikäryhmittäin, sukupuolen mukaan ja alueittain      
TYÖSUHTEET
  2016 2015 2014
Uusia vakituisia työsuhteita 15 10 23
       
Päättyneiden työsuhteiden määrä 7 7 5
       
Eläkkeelle jääneet 3 8 3
Keskimääräinen eläköitymisikä 65 65 63
       
Keskimääräinen työsuhteen pituus* (v) 10,3 8,3 8,9
       
Irtisanottujen määrä 0 0 0
Tulovaihtuvuus 5,15 % 3,57 % 8,16 %
Lähtövaihtuvuus 3,44 % 4,64 % 2,84 %
       
Tulo- ja lähtövaihtuvuusprosentteja ei raportoitu ikäryhmittäin ja sukupuolittain. Raportoitu absoluuttiset luvut ja vaihtuvuuden vähäisyyden johdosta jätetty prosenttiosuudet raportoimatta.
UUDET VAKITUISET TYÖSUHTEET JAOTELTUNA IKÄRYHMITTÄIN
  2016 2015 2014
  henkilöä henkilöä henkilöä
Alle 29 .v 2 3 5
30-39 v. 7 4 12
40-49 v. 5 2 6
50-59 v. 1 1 0
60–69 v. 0 0 0
       
PÄÄTTYNEIDEN VAKITUISTEN TYÖSUHTEIDEN MÄÄRÄ IKÄRYHMITTÄIN
  2016 2015 2014
  henkilöä henkilöä henkilöä
Alle 29 .v 1 0  
30-39 v. 5 3 3
40-49 v. 1 2 2
50-59 v. 0 2 0
60–69 v. 3 6 3
       
EU15 Eläkkeelle jäävien osuus seuraavien 5 ja 10 vuoden aikana   Eläkkeelle jäävien osuus seuraavien 5 vuoden aikana %: 13 % Toimihenkilöt 3 % Ylemmät toimihenkilöt 97 %      
      Eläkkeelle jäävien osuus seuraavien 10 vuoden aikana %: 24 % Toimihenkilöt 4 % Ylemmät toimihenkilöt 96 %      
      *Arvio eläkkeelle jäävien osuudesta perustuu lakisääteisen eläkejärjestelmän alimpaan mahdolliseen ikään jäädä vanhuuseläkkeelle.                
EU17 Alihankkijoiden ja urakoitsijoiden rakennus-, käyttö- ja kunnossapitotehtävissä toimivien työntekijöiden työpäivien määrä   Raportoitu palvelutoimittajien kokonaistyöaika. Ks. G4-10 (add).  
EU18 Työturvallisuuskoulutukseen osallistuneiden alihankkijoiden ja urakoitsijoiden työntekijöiden osuus Kantaverkon kehittäminen ja ylläpito Raportoitu työturvallisuuden kehityshankkeesta.  
Työterveys ja -turvallisuus 6
G4-LA6 Tapaturmatyypit, tapaturmataajuus, ammattitautitaajuus, menetetyt työpäivät, poissaolot ja työhön liittyvät kuolemantapaukset jaoteltuna alueittain ja sukupuolen mukaan Kantaverkon kehittäminen ja ylläpito
Henkilöstö
Hallituksen toimintakertomus
   
TYÖTAPATURMIEN MÄÄRÄ JA SAIRAUS-POISSAOLOT
  2016 2015 2014
Sairauspoissaoloprosentti 1% (3,4pv/hlö) 2 % (3,6pv/hlö) 2 % (3,6 pv/hlö)
  Työpaikka Työmatka Työpaikka Työmatka Työpaikka työmatka
Poissaoloon johtaneita tapaturmia 0 0 1 0 0 0
Ei poissaoloa aiheuttaneita tapaturmia 1 1 3 3 3 1
Tapaturmataajuus (tapaturmia/ miljoona työtuntia)* 0 0 2,1 0 0 0
Työhön liittyvät kuolemantapaukset 0 0 0 0 0 0
Ammattitaudit Ei tapauksia   Ei tapauksia   Ei tapauksia  
Ei todettuja ammattitautitapauksia vuonna 2016. Raportoitu tapaturmien lukumäärä ja tapaturmataajuus, kuolemantapaukset sekä sairauspoissaoloprosentti
G4-LA6 (add.) Urakoitsijoiden ja alihankkijoiden suoriutuminen terveyteen ja turvallisuuteen liittyvissä asioissa Kantaverkon kehittäminen ja ylläpito Raportoitu tapaturmien lukumäärä ja vakavuus, tapaturmataajuus sekä kuolemantapaukset  
Koulutus   6
G4-LA9 Keskimääräiset koulutustunnit vuodessa henkilöä kohden, jaoteltuna sukupuolen mukaan ja henkilöstöryhmittäin                        
KOULUTUSTUNNIT HENKILÖSTÖ-RYHMITTÄIN JA SUKUPUOLEN MUKAAN
  2016 2015 2014
  h h h
Koulutustunnit sukupuolen mukaan, Naiset 40 32 31
Koulutustunnit sukupuolen mukaan, Miehet 34 40 32
Koulutustunnit henkilöstöryhmittäin, toimihenkilöt 21 23 26
Koulutustunnit henkilöstöryhmittäin, ylemmät toimihenkilöt 38 40 32
       
VAKITUISEN HENKILÖSTÖN KOULUTUSASTE
  2016 2015 2014
Perus- ja keskiaste 21 21 24
Alin korkea-aste 34 33 34
Alempi korkeakouluaste 104 101 102
Ylempi korkeakouluaste 123 116 114
Tutkijakoulutus 9 9 7
Koulutuspäiviä/hlö 5 5 4
G4-LA10 Osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät ohjelmat, jotka tukevat henkilöstön jatkuvaa työllisyyttä ja antavat tukea työsuhteen päättymistilanteissa Henkilöstö   6
G4-LA11 Säännöllisten suoritusarviointien ja kehityskeskustelujen piirissä olevan henkilöstön osuus                        
KEHITYS-KESKUSTELUT
  2016 2015 2014
Osallistui, % 99 99 99
Kehityskeskustelut koskevat kaikkia vakituisia työntekijöitä. Kaksi kertaa vuodessa käytävät kehityskeskustelut sisältävät keskustelun henkilökohtaisista tavoitteista ja tuloksista sekä henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman pitkällä ja lyhyellä aikavälillä. Raportoitu kokonaisosuus.
Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet 6
G4-LA12 Organisaation hallintoelinten kokoonpano ja henkilöstön jakauma henkilöstöryhmittäin jaoteltuna sukupuolen, ikäryhmän, vähemmistöryhmän ja muiden monimuotoisuuteen liittyvien tekijöiden mukaisesti Hallinto- ja ohjausjärjestelmä    
VAKITUISEN HENKILÖSTÖN IKÄJAKAUMA
  2016 2015 2014
Alle 29 v. 25 22 19
30-39 v. 80 81 86
40-49 v. 91 86 83
50-59 v. 76 75 75
60-69 v. 19 16 19
Keskimääräinen ikä 44 44 44
       
SUKUPUOLI-JAKAUMA HENKILÖSTÖ-RYHMITTÄIN
  2016 2015 2014
  Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset
Hallitus 3 2 3 2 3 2
Johto 6 2 7 1 7 1
Ylemmät toimihenkilöt 213 57 203 56 207 54
Toimihenkilöt 1 12 1 12 1 12
             
Raportoitu hallituksen ja henkilöstöryhmien sukupuolijakauma. Raportoitu vakituisen henkilöstön ikäjakauma. (lukumäärät)
SOSIAALISET VAIKUTUKSET, IHMISOIKEUDET
Syrjinnän kielto 6
G4-HR3 Syrjintätapausten lukumäärä ja niihin liittyvät korjaavat toimenpiteet   Ei syrjintätapauksia raportointikaudella.  
SOSIAALISET VAIKUTUKSET, YHTEISKUNTA
Paikallisyhteisöt 1
EU22 Yhtiön toiminnan vaikutuksesta pois muuttaneiden määrä ja/tai korvaukset hankekohtaisesti eriteltyinä   Tarkoituksenmukaisen johtosuunnittelun varmistamiseksi ostettiin yksi asuinkiinteistö.  
Korruption vastaisuus 10
G4-SO5 Vahvistetut lahjontatapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet   Ei korruptiotapauksia raportointikaudella.  
Poliittinen vaikuttaminen 10
G4-SO6 Poliittisten tukien kokonaisarvo jaoteltuna maittain ja edunsaajittain   Fingrid ei suoraan tai välillisesti tue uskonnollista tai poliittista toimintaa, käsittäen myös ei-rahalliset tuet.  
Kilpailun rajoittaminen
G4-SO7 Kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomiseen, kartelleihin ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyvät oikeustoimet   Ei kilpailuoikeudellisiin asioihin liittyviä oikeustoimia raportointikaudella.  
Määräystenmukaisuus
G4-SO8 Merkittävät lakien ja säännösten rikkomuksiin liittyvät sakot ja muut sanktiot   Ei sakkoja tai sanktioita raportointikaudella.  
SOSIAALISET VAIKUTUKSET, TUOTEVASTUU
Asiakkaiden terveys ja turvallisuus
EU25 Ulkopuolisiin kohdistuneet vahingot sekä vahinkoihin liittyvät oikeudenkäynnit ja korvaukset Sähköjärjestelmä Tiedossa kaksi vahinkoa raportointikaudella.  
Saatavuus
EU28 Sähkönjakeluhäiriöiden esiintymistiheys Sähköjärjestelmä    
EU29 Sähkönjakeluhäiriöiden keskimääräinen kesto Sähköjärjestelmä    
Tuote- ja palvelutiedot
G4-PR5 Asiakastyytyväisyystutkimusten tulokset Asiakkaat                      
Asiakkaiden yksityisyyden suoja
G4-PR8 Asiakkaiden yksityisyyden suojan rikkomiseen ja asiakastietojen hävittämiseen liittyvät valitukset   Ei sakkoja tai sanktioita raportointikaudella.